Su Cantu Campidanesu
de Dante Erriu


16 torrau

Po totus mi ndi spollu su berretu,
in manna scialla ’andàt su cantadori
campidanesu cun sa gent’amiga.
E non mancàt chitarra cun sonetu,
in dogna bidda fut grandu folklori
po pòdiri scaresci ’ogna fadiga.

A sa campidanesa moda antiga
is cantàdas faiant cun finesa
cun rimas totu beni arretrogàdas
chi po sa menti est sa manna doda.
A sa campidanesa antiga moda
is cantàdas faiant cun finesa,
antiga moda a sa campidanesa
cun finesa faiant is cantàdas,
cun rimas totu beni arretrogàdas
chi est sa manna doda po sa menti.
Ma s’improvisadori inteligenti
su tema ddu sterrìat cun amori,
ma s’inteligenti improvisadori
cun amori su tema ddu sterrìat.
Su pópulu su prus chi preferìat
fut su mutetu, curba e repentina.

Primu frori

De totu Campidanu sa reina
fut Bitiredda sempri a primu manu
chi setzìat in trona e non muredda
nisciunus ddi tocàda s’aliótu.
Sa reina de Campidanu totu
fut Bitiredda sempri a primu manu,
sa reina de totu Campidanu
fut sempri a primu manu Bitiredda,
chi setzìat in trona e non muredda
nisciunus s’aliótu ddi tocàda.
Cun rispétu e rima misuràda
aprétu si ponìant cun i-stima,
cun rispétu e misuràda rima
cun i-stima si poniant aprétu.
Cun manna maestrìa e intellétu
su cantadori dd’incantàt sa turba.

Segunda arretroga

Po totus mi ndi spollu su berretu
…………………………………
Fut repentina su mutetu e curba.

Segundu frori

Ascurtadori perbeni e furba
sa cérchia cantanti oi susteni
chi veramenti tui ses amanti
e de su cantu ses intendidori.
O furba e perbeni ascurtadori
sa cérchia cantanti oi susteni,
o furba e ascurtadori perbeni
susteni oi sa cérchia cantanti,
chi veramenti tui ses amanti
e ses intedidori de su cantu.
Sa gara s’aprontàt po dogna santu
in totu is biddas non fut cosa rara,
po dogna santu s’aprontàt sa gara
e non fut cosa rara in tot’is biddas.
De is poetas mannus is ciciddas
ca sa lìngua sciuetàt che fuetu.

Urtima arretroga

Po totus mi ndi spollu su berretu
…………………………………
Fut repentina, curba e su mutetu.


Urtimu frori

De froris unu bellu arramaletu…
intibìu de ìntimus coloris
in manera di ’essìri prus frorìu
ca fut prenu di amori su duéllu.
De froris un’arramaletu… béllu
intibìu de ìntimus coloris,
unu bellu arramaletu… ’e froris
de ìntimus coloris intibìu,
in manera di ’essìri prus frorìu
ca su duéllu fut prenu di amori.
Cun Maxia e Serra Srabadori,
Loddo, Farci, Danesa in rodìa,
cun Srabadori Serra e Maxia
in rodìa: Loddo, Farci e Danesa.
Taccori e Loni in grandu sabiesa
a solus dda cantànta sa canzoni,
cun sabiesa Taccori cun Loni
a solus sa canzoni dda cantànta.
Luisu Matta sa famosa pranta
cun Simoni Nieddu su precisu,
sa famosa pranta Matta Luisu
cun su precisu Nieddu Simoni;
cun is fradis Pillai in unioni
Moi ’e Quartu depu arrigordai,
in unioni cun is fradis Pillai
de Quartu arrigordai depu a Moi
e de Iglesias su famosu Broi
cun Urru, de Burcei, generosu,
e de Iglesias Broi su famosu
cun Urru generosu de Burcei.
De is modernus oi depu crei
chi pòngant in comunu cosa a coi,
de is modernus depu crei oi
chi cosa in comunu a coi pòngant,
e unu versu bellu ddu dispòngant
po ch’in su palcu nàsciat unu rei.

1° premiu a Silanos in sa setzioni Modas in memoria de Francincu Mura
Su 19 de abrili 2015