Su cambiamentu de sa cresia
de Bernardino Deroma (Bennardu) 1
Aite ses torrada bidda mia
meritasa piantu e lastimada
aite bidda mia ses torrada
chi fisi tottu ispassu e allegria
como sese in su tottu cambiada
mancu pare chi ch’epa zente bia
como tottu est ortada a fund’insusu
mancu campanas che sonanta prusu
2
Cando bada mortu e ch’interrare
sia giovanu siada anzianu
non bà manera de che lu leare
ne Cunfraria e ne Serghestanu
manch’in caminu a lu pausare
comente chi non sia Cristianu
in su carru che ponente sa bara
mancari che lu giutene a Tonara
3
Aprimu teniamos duas missas
una pitica s’atera mazzore
a sos santos faghian sas promissas
sas grazias po tennere in favore
como mancu sas’abbas paren issas
an cambiadu finas de sapore
como a mala gana e coro duru
nde faghent’una e pitica puru
4
In d’una die de festa nodida
tottus andana cun devozione
sas campanas sonanta in’allegria
missa solenne cun grande sermone
baiada una bona cunfraria
su santu ogaiana a processione
como non bada ne santu e ne prattu
non sischi mancu ite nd’ana fattu
5
Che fidi Santu Giuanni Battista
su ch’imbrazzos giughiada s'anzone
como non s’ischi mancu inu’ista
non lada bidu prusu una pessone
si no la tentu carghi brigatista
ch’inserradu lu tenzan in presone
non l’epan fattu comente a Moro
Sos viliacos de pessimu coro
6
Bi vidi Sant’Antoni de su fogu
issu puru giughia su porgheddu
chi fidi festa in donnia logu
non fidi solamente in Boroneddu
su lu biede pariada unu giogu
mesu biancu e mettade nieddu
eigussu isparidu ches bistadu
ma pare chi sil’epana papadu
7
Como tenimos a Santu Larentu
Chi est sa festa su deghe Austu
Su Santu po terribile turmentu
in sas cardigas lan posto a orrustu
su populu es bisonzu istare atentu
non benzada isparidu finas custu
chi curpa de sa zente disonesta
istada sena Santu e sena festa
8
O Deus cale adesse su caminu
de si leare unu Cristianu
prima faghian sa missa a manzanu
sena bufare ne abba nen binu
prima faghian sa missa in latinu
como la faghene in italianu
e tenente arresone meda zente
chi non sin de cumprende prus niente
9
Si sighidi andare in cuss’istrada
non sischidi comente ada finire
ada benne sa Cresia serrada
ca non badaere a chie servire
adesse tottuganta abbandonada
nessunu ada bintrare ne bessire
sas domos de su Deus Nazarenu
las'ana a ponnere a pazza e a fenu
10
Deusu este inchietu e airadu
non pode prus su mundu dominare
de su ch’issu in sa terra aia nadu
nessunu l’ada cherfidu osservare
unu a s'ateru essede istimadu
e nessunu bochire ne furare
e depian penzare solamente
de salvare s'anima innozente


Boroneddu 10.07.1979