Su Cambiamentu
di Giovanni Loddo

Ulassa unu tempus fis famosa
De prestigiu, richesa e pro valores
E onorada in sa zona ozastrina

Ma oe ses torrada a pagu cosa
Non bad pius massaios e ne pastores
Sa zente es totta ganta zittadina

Peldidu as’ogni donu d’e raighina
Lassende sa campagnia in abbandonu
E a sa bella vida ti ses dende
Cun su rimboschimentu chi es bessidu
De raighina ogni donu as peldidu
Lassende sa campagna in abbandonu
De raighina peldidu asa ogni donu
Sa campagna in abbandonu lassende
E a sa bella vida ti ses dende
De ghel bessidu su rimboschimentu
Custu Demaniale censimentu
Una parte ‘e sas terras ana invasu.

Oe lamentas cara es petta e casu
Sa cosa genuina es meda rara
Manca su binu onu in sa cantina
Pro chi tenese unu pagu ‘e moneta
Oe lamentas cara casu e petta
Sa cosa genuina es meda rara
Oe lamentas casu e petta cara
Meda rara es sa cosa genuina
Manca su binu onu in sa cantina
Pro chi unu pagu ‘e moneta tenes
De cosa pagu ona ti mantenes
Chi mancu a mandigare faghed gana.

Custu Demaniale censimentu
Una parte e sas terras invasu ana.

Illusione cun boria vana
Parene aer toccadu sa gloria
Sa inza e i s’ortu incoltivadu
Mancu an de trattare in paragone
Boria vana cun illusione
Parene aer tocadu sa gloria
E cun illusione e vana boria
Paren aer sa gloria tocadu
Sa inza e i s’ortu incoltivadu
In paragone mancu an de trattare
Pastores e massaios impare
Lassadu an tottu s’utile a disparte.

Custu Demaniale censimentu
De sas terras invasu ana una parte,

E s’artigianu abbandonadu at s’arte
De intrare in su buscu at pensadu
Una vida serena pro passare
E viver tranquillu allegru e sanu
S’arte abbandonadu at s’artigianu
De intrare in su buscu at pensadu
S’arte at s’artigianu abbandonadu
At pensadu in su buscu de intrare
Una vida serena pro passare
E viver sanu, allegru e tranquillu
E a s’artigianadu ogni sigillu
An postu ca a su buscu sun pensende

Sos chi sunu in sa grutta tribagliende
Si la passan continu in bona muta
Chie pro isposaliziu o ispuntinu
Este in Barbara Santa su radunu
Sos ch’in sa grutta tribagliende sunu
Si la passan continu in bona muta


Tribagliende sos chi sunu in sa grutta
In bona muta si la passan continu

Chie pro isposaliziu o ispuntinu
Su radunu est in Barbara Santa
Ma este abbandonada ogni pianta
E su terrinu es diventadu areste
Manca solu ‘e li ponner su luminu
E gai sa sienda est sistemada
Ma este ogni pianta abbandonada
E su terrinu es diventadu areste
Ogni pianta abbandonada este
Areste es diventadu su terrinu
manca solu ‘e li ponner su luminu
E gai es sistemada sa sienda.

Abbandonadu ana ogni faccenda
E su matessi es pro su bestiamene.
Pare chi su fiagu ‘e su ledamene
A sa zente moderna agrada pagu
Pare de su ladamene su fiagu
Agrada pagu a sa zente moderna
Custa vida non durada in eterna
Sensa faghere nisciuna fatiga
Este a torrare unu pagu a s’antiga
E a bi coltivare cosa ona
Comente es sempre istada custa zona
Es solu unu consizu e la concludo
E si apo unu pagu esageradu
Bos prego de essere iscusadu
E cordialemente bos saludo.

(1991)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile