Su mundu
de Maria Luisa Pisanu

 

Unu es su sole
una es sa luna
medas sos isteddos
chi lughen in chelu.
Non zughene colore
e, si cambian de zassu,
non faghene chimentu,
niunu nd'ada ammentu.
Unu es su mare
unu es su chelu
una es sa terra
medas sun sos fizos
chi andan pellegrinos.
Differente destinu
a onz'unu es riservadu!
B'es su riccu isfundadu,
e b'es su poberittu,
su tenneru che palu,
su chi non rezzet rittu,
su nieddu che carbone
o biancu che nie.
Ma sole, luna, isteddos,
mare, chelu, terra,
sun fattos pro chi tottu
Si los potan godire