Su coro mi dd'as prenu
de Dante Erriu

Su coru mi dd’as prenu sposa digna
cun su sorrisu bellu e sa mirada.

De su sol’e sa luna ses ondrada
e is isteddus totus de su celu
prenus de luxi sterrint unu velu
totu pintau ’e ìnnidu arricamu
chi scritu t’anti: sèmpiri ti amu
cun sa tint’e su coru che pinzellu.

Su coru mi dd’as prenu sposa digna
cun sa mirada e su sorrisu bellu.

Abertu, m’as isposa, su cancellu
de su coru, distintu, innamorau
e deu mancu dd’apu arrefudau
de candu pagus annusu tenia
bordau de belles’e armonia
chi finz’ancora parit unu ’isu.

Su coru mi dd’as prenu sposa digna
cun sa mirada e su bellu sorrisu.

frasis bellas o raju ti pispisu
po t’arringratziai steddu miu
ca tui, sposa digna m’as froriu
totu sa vida cun sinzill’onori,
intregau m’as s’ìntimu lugori…
prella stimada mia sa diciosa.

Cun sa mirada e su sorrisu bellu
su coru mi dd’as prenu digna sposa.

De su giardinu ses sa mellus rosa
su frori prus distintu e profumau,
e custa vida mia as alcantzau
cun su sorrisu sèmpiri sinzillu,
intregau m’as prus de unu fillu
chi s’ànimu de sèmpir’est serenu!

Cun sa mirada e su sorrisu bellu
digna sposa su coru mi dd’as prenu.
Rispetas su de domu cun s’allenu
ca non ti mancat cudda digna brama!
Ses una bona nonna e mellus mama
e a totus imprasas a su sinu,
ca ddis inditas su bonu caminu
cun sabiesa e ìntimu decoru.

Cun sa mirada e su sorrisu bellu
digna sposa mi dd’as prenu su coru.

Cun bàsidus, carìnnius t’indoru
ca ses sa mellus prenda, sa prus rara
e ses sa gioia mia sa prus cara
chi ti giuru non t’apu a trascurai!
Ti depu sèmpiri arringratziai
e ti nai: “Ses tui sa benigna”!

Cun sa mirada e su sorrisu bellu
mi dd’as prenu su coru sposa digna.


Menzione Sezione Poesia in Rima - Al 27° Concorso di Poesia in Lingua sarda "Sant'Antoni de su o'u" - Mamoiada, 16 gennaio 2018