Spacciada sa bellesa
de Vincenzo Piu

Sceti Luigi Ladu, in coru at tentu!
Chissai candu un’atru ddu rimpiatzat;
Petantis su Maistu s’arringratziat
Chi no s’at dadu prexu i appentu.

De sa cultura Sarda sempri attentu
Po sabia sceda e mannus cunsizus
De su Babbai Sardu e de sos fizus
Ca de custu traballu fit cuntentu.

Est pagu unu gratzia solamenti;
Ma unu premiu mannu ddi depeus
Una targa, unu trofeu in oru;

Imprusu dd’eus a tenni fett-in menti
Po cantu ddu permitat custu Deus
Ma un’anguleddu finza aintr’e coru.

Cun Saludi..