Sos rajos argentados de sa Luna
de Peppe Montesu

Sos rajos argentados de sa Luna
inferzin s’abba in su riu falenne
sos isteddos in chelu ballizenne
non n’an de issa virgonza peruna
nues in chelu non bi at mancuna
luntanu unu puzone b’at cantenne
su firmamentu mirenne est serenu
s’assietadu munnu in sonnu lenu

Mirat su chelu unu coro feridu
a bios palpitenne istat continu
no at riposu e dae intro e sinu
cheret essire d’amore assididu
cheret volare in s’amorosu nidu
de sa cumpagna chi no at vicinu
luntanu da issa est duru istare
solu intro su pettu a palpitare

De sas aeras non bastat s’incantu
ne sa lucura de sa luna in chelu
istat pensenne pienu e anelu
a sa dechida chi disizat tantu
cudda chi a sa mente dat ispantu
e chi tenet in coro che anghelu
est duru afannu a l’istare lontanu
aspettane a de note su manzanu

Manzanu ch’est pienu de lentore
c’aspetat rajos caentes dechidos
chi a profumos d’armiddas unidos
deliros vatini e sognos d’ amore
fumos brillantes de sole rujore
chi ischidan sos arbures dormidos
ma est vanu s’incantu e sa natura
non cancellat de coro sa tristura

non balet nudda su bellu vheranu
ne sasde chelu notes isteddadas
sono tristas das dies caentadas
si chie istimas no ass’a sa manu
su coro solu lis faghet marranu
a sas belluras friscas incantadas
si no as chie amas a fiancu
vies su munnu in colore biancu