Sos pizinnos Sirianos
de Peppe Montesu

Nemos pianghet non faghides dolu
Non sezzi pariginos ne franzesos
mortu bos an traitu e ofesos
in su mudore lead’ azis volu

sutta bombas civiles indifesos
sa morte bos an dadu a sonajolu
imbolicados in tristu lettolu
non bos vattin fiores sezzis pesos

sono tottu mudos e nemos iscriet
de sa vostra puressa e simpatia
o de mama e de babbos sa tristura

non mustran mai sa vostra bellura
nemos arreat in precadoria
non dolet coro si oju non viet

Nadale 2015