Sos amores de Antoneddu
di Salvatore Poddighe

O siat de isposu e de isposa


1
Giovaneddu fattende su pastore
de primavera in s'istagione bella
incontresi una vaga pastorella
de sos degheott'annos in su frore
e mirende eo a issa e issa a mie
bongiorno! l'hapo nadu rie-rie.

2
Bongiorno! m'hat torradu sorridinde
sa pizzinna, cun amorosu accentu.
Pastoreddu chi pàsculas s'armentu,
e dae cale parte ses beninde?
Benzo dae sas terras de Valenzia,
a inoghe pro fagher residenzia.

3
Residenzia inoghe, a Goceanu,
logu de allegria e de consolu,
tenes parentes, o bénnidu solu
ses, dae unu logu 'asi lontanu?
Solu no! guidadu 'e babbu meu,
ca de mama brivadu mi nd'hat Deu.

4
Tristu, ma curiosu est custu drama,
prosighit issa, cun gentile grabbu:
deo puru so òrfana de babbu
e pro guida tengo solu a mama.
Da cando babbu mancadu est de domo
fatt'eo de pastora fìn'a-i-como.

5
In breve in breve una part'e s'erenzia
in s'arrejonamentu illustrad'hamos
e tra pare sos lùmenes nos damos
un’a s’àteru in bona cunfidenzia
e concludimos in-d-unu faeddu:
issa si nat Maria, eo Antoneddu.

6
Sos lùmenes connotos ambosduos
deo istimao a issa e issa a mie,
faeddàn de amore dogni die
sos ojos mios cun sos ojos suos
e dogni 'orta ch'enimis a pare
nos solimis fiores regalare.

7
Unu die l'offerzo unu Gravellu,
e issa a mie offertu hat una Rosa,
bella cantu fit issa grazziosa
e su Gravellu cant'e deo bellu.
Postu nos hamos in signu d’affettu
su Gravell’issa e sa Ros’eo in pettu.

8
S’offerta persuasu e persuasa
de s'istima ambosduos nos hat resu
e deo de amore tantu azzesu
hapo tentad'a li dare unu 'asu
però issa lontanu m'hat iscuttu
e-i su ‘asu a terra mich’est ruttu.

9
Antoneddu, mi hat nadu, ista chiettu!
Non sias iscortesu ca m'offendo.
Non ti do manu, né basu ti rendo
finas chi nd'has leggìttimu derettu.
S’abberu ‘e m’istimare tenes brama
nàralu a babbu tou e deo a mama.

10
Rifletto bene, chi giudizziosa
tant’est sa pastorella in sos amores.
Prim'e suzzeder dannos e-d-errores
in sa vida 'e isposu e de isposa,
issa lu cheret a sa mama nàrrere
e deo a babbu, a mi dare unu pàrrere.

11
Cun vera giustidade senza ingabbu
pro caminare in su derettu filu,
tue a mama tua narabbilu
e l'hap'a narrer deo puru a babbu.
E intendimos a duos chi pédini
gràzzia, s’issos grazzia cunzédini.

12
Aterudie l'hapo, a sole nou,
a Maria sas novas dimandadu.
Rispondet: ischis mama ite m’hat nadu?
Andare a domo, tue e babbu tou:
ti cheret bider prima e faeddare
e sa dimanda non t'hat a negare.

13
Babbu tou pro me it'hat rispostu
-dimandat issa- o nadu non bi l’hasa?
Bi l'hapo nadu, addura persuasa
e pro sa parte sua issu hat dispostu:
si la connosches ch'est pisedda 'ona
fàghela puru de domo padrona.

14
Como nois segundu sos consizos
dados dae sos nostros genitores
ubbidimos con tottu sos onores
ambosduos coment’e bonos fizos.
Devimos essere ambos sottomissos
o mal'o bene, a su chi faghen issos.

15
Duncas, si mama tua hat dezzididu
andar’a domo deo a babbu umpare,
nara chi fìsset sa die d'andare
e chi preparet bellu unu cumbidu.
Si cheret esser de me bon’amiga,
però chi non preparet corcoriga.

16
Bae ch'at esser Sìndria e Melone
chi mama ti preparat, Antoneddu,
caffè ispressu, cun binu nieddu
e pane modde, cun petta 'e anzone.
Si ti dat corcoriga, in custu mundu
non ses su primu e mancu su segundu.

17
Istesit sa domìniga fissada
d'andare a domo 'e Tia Rosalia
a dimandare sa fiza Maria
si pro isposa mi l’esseret dada.
E mi so postu cun babbu in caminu
bona sorte invochende a su Destinu.

18
Ecconos de Maria in su cuile,
pustis de un' oretta accambitende:
bessit su cane, a nois baulende,
ma una 'oghe acuta feminile
li narat: Pasa cue, Bonufrade,
a su cane, e a nois: avanzade.

19
Avanzamos e bessit a sa gianna
una de luttu fèmina bestida.
Fit cudda ch'a Maria hat dadu vida,
guida de sa domo e mere manna.
Toccat sa manu, néndennos: benide,
intrad'a domo, sezzide sezzide!

20
Sézzidos faccia a pare in sa cadrea,
ite novas tenides dimandende,
sos bezzos fin umpare arrejonende
e deo fissu mirende sa Dea.
Dùbbios hap'in coro, ca non isco
che piscadore si pisco o no pisco.

21
Finalmente han lassadu a una banda
sas novas bonas cun sa novas malas,
sende totus presentes no a palas
babbu narat: permitti una dimanda,
so ‘énnidu a ti narrer, Rosalia,
si cogiuare cheres a Maria.

22
Rosalia, ch'intesu hat s'arrejonu,
hat rispostu: Maria est orfanedda,
de la cogiare est ancora pisedda
ma incontrende unu giòvanu ‘onu
chi la poteret tranquillizare,
s'issa cheret la lasso cogiuare.

23
Maria hat a esser sa bene fadada
si leat pro isposu a fizu meu.
A issu tantu bonu hat fattu Deu,
creo chi nd’as a essere informada:
ischis ch’est bona sa cundutta sua
coment’isco ch’est bona fiza tua.

24
Nara, Maria, cuntenta nde ses
pro isposu de tènnere a Antoneddu?
Cuntenta, issa hat rispostu a su faeddu.
Tue nara, Antoneddu, in pes in pes:
de leare a Maria ses cuntentu?
So cuntentu, e de viver annos chentu.

25
Già chi cuntentos sezis totasduos
contades oe bell'e cogiuados,
pensade pro sos lìberos istados
de preparare dognunu sos suos.
Si a tempus sos paperis presentades
oe unu mese in Crésia isposades.

26
Apparizzadu est su pranzu in sa mesa,
b'hat pane modde cun binu nieddu
e bene cottu arrustu un’anzoneddu.
S'isposu in mesu 'e tanta cuntentesa
s’abbrazzat a Maria, in tale casu:
pro antipastu l’hat dadu unu ‘asu.

27
Ecco sun arrivados sos paperis
a sas bìndighi dies ch'han iscrittu.
Iscrittu han su cuntrattu pro dirittu
sos adattos in tales mestieris
e unu mese a pustis in s’uffìzziu
s'est cumpridu s'issoro isposalìzziu.

28
Sa prus festa nodida 'e giogu e risu
in su mundu est sa die ‘e s’isposòriu:
duas ànimas da su Purgatòriu
bessin pro si ‘olare in Pardisu
comente hana 'oladu in compagnia
in Paradisu Antoneddu e Maria.

29
A pustis chi Antoneddu hat isposadu,
sas berbeghes de tia Rosalia
sas cales pasculende fit Maria
hat cun sas de su babbu a pare 'ettadu.
D'Antoneddu e Maria s'unione
accomunadu hat puru su masone.

30
Pustis un’annu accomunada s’ama
chi hiat fattu a su mese ‘e Cabudanni
su babbu d'Antoneddu, Ziu Nanni,
de Maria isposadu s’hat sa mama.
Pro gràzzia de Deus e de Santos
si sun accomudados totucantos.


Iglesias, 14 settembre 1936