Sos Ammoradores
di Cristoforo Puddu

(a sa Musa)

Sos ammorados an ogros lugherosos -
dantzan intro su matessi risitu,
bisan pretzisos deghiles faedhos
e cadentzan su tempus de carignos.

Sos pessos issoro achizolados
petin sa balia de sos coros,
ispipillan unu nitzu de mudesa
e carpin arriscados sa lughe de sos manzanos.

Friscas sas peraulas de su sero
ch'iscaratzan de sas carres sos disizos
e illacanarzan in sa mannaria de s'ocasu,
asegus sa bandha iscurigosa de sa luna.

Contivizosos de arcanos zunchillos
assaboran licantzos frutos galanos
comente fuiditos gosos de amore
de ammontare in atera edade.

A sos ammorados lutzigan sos ogros
e los ispantat sa vida
cun sa chimera inganniosa
de rinascher e atelare a nou.

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile