Sorighe cun b’attu
di Gian Giuseppe Contini

Unu attu bellu chi tenia
in Flussio fudi allogiadu,
una die este mancadu
leada siguru issu, attera via.

Su vicinu de nois e Maria,
l’ada appidu e ingabbiadu.
Issu narada, l’apo iscapadu,
ma parede chi gai... non sia.

Annos medas, no isco cantos,
chi mandigada s’attu prelibadu,
nende chi logu tottu lan cagadu
inie si pisciana b’attos tantos.

Brullanu e mai imbriagu
e cun s’alba totta incanida,
mandigada s’attu totta chida
de attu li piaghede gustu e fiagu

Suni gai vinti o trinta sos’attos
chi mancana in custu ighinadu
tottu issu s’ada ispuntinadu
lassende solos sorighes fattos

unu marinaiu basciu pensionadu
allevada como mannos rattos
ca mandigadu s’ada sos b’attos
solu cun sos sorighes abbarradu.

cherede como sorighe pius rassu
e mandigare a issu puru, po salassu.

Flussio 18 dic. 2007

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!