So Meda Dolente
de Mimmia Soro

a Filippu Ledda

Filippu so dolente
De t’haere abbiadu
Cussa ferida pro te già cujada,
Deo no differente’
De te,hapo passadu
S’infanzia che tue isventurada.
Baccarzeddu in bistia
Su cantu de s’istria
Mi fidi de cumpagnu sa nottada.
Iscurzu e istrazuladu
Guasi a unu pinnazzu assimizzadu.

A da chi legges custu
De s’anima s’isfogu
Umiliadu no sias ne offesu.
Si ti naro su giustu
No lu naro pro giogu
Ne pro mi allezzerire cussu pesu.
Ca est troppu pesante
E mizzasa distante
Mi onoro de essere Silighesu.
Filippu cre a mie
Chi su coro e sa mente est sempre inie.

Cun affettu