Sirinada
de Salvator Ruju

Passù in carrera pa tè,
pa fatti la sirinada.
Chi bedda notti isthillada!
Canta luzi in zeru v'è!

Si abà se' sonnïendi,
sunnièggiadi a me soru.
Cansamiru chisthu doru,
no mi lassà suipirendi.

Passu in carrera pa te.
La ghiterra sona e dizi
lu ghi suffru a tutti l'ori.
Pigliadiru lu me cori,
fallu pa sempri firizi.

La ghiterra torra a dì
ch'edda puru è affriggida.
No è vida la me' vida.
si tu no m'ami, Rusì.

Passu in carrera pa tè.

Si abà sei isciddada
dammi un signari d'amori:
gettami soru un fiorì
da la pasthera incantada.

Passu in carrera pa tè,
pa fatti la sirinada.