Silentziu.

Silentziu, su chi isculto ammiradu
cando sonat potente in custu logu,
e pessigo pro gustu e disaogu
cun sa mente, chi sempre b’at giogadu,
arribende sos sonos chi l’at dadu
e ch’an lassadu armonias e disfogu.

Su silentziu chi isculto in mudesa,
timinde chi mi fuan sonos graes,
cussos chi’in mesu ’e fozas e de naes
passan, cando sa frina, chentza aspresa
las banzigat e movet cun lenesa,
pro chi si frimmen puzones e aes.

So atentu e so setzidu, isetende,
poi acollos, comintzan sos acordos,
sos chi ammentan chiterras e cuncordos:
cussas chi paren acua sonende,
e boghes, lenas-lenas intonende
melodias chi non tenen discordos.

Sun tzirrios de varia acutesa
e muidas diversas a su sonu
cun sos mastros chi sonan a cunsonu
e unu curre e brinca cun lestresa,
’ue su pius mannu est minudesa
ma pretzisu e atentu cun su tonu.

In custa sinfonia chentza pasu
intran e sonan trinnidas e ciulos
e cracaglios cun crochidas e piulos,
sos chigulos, in iscias e apasu,
e croculos, chi serran su marasu.
Poi si caglian, e finin sos triulos.


Silentziu, torradu ses padronu,
pius forte e ancora pius mannu,
pasidu ca niunu at fatu dannu
ma sa die an cumpridu cun su sonu,
in fieresa, gia no est indonu
su faghe-faghe, totu cust’afannu.

Franco Piga (Romana ‘SS’)
Bennalzu 2007

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!