Sighende
di Giovanni Fiori

Che dat bolta su sole. Curret una
tràila1 sola-sola pro appentu…
Si trìnnigat s’almuttu lentu-lentu.
E sun sos chelos in color’ ‘e pruna...

Non b’hat in logu2 mòvida peruna:
solu sinnos de ràntzigu arrebentu…3
Subra su ‘egantiu4 e in s’attentu5
bettat arzolas de prata sa luna.

E falat a imbérriu s’ ‘ena frisca.
Fintz’a ue ch’imbattet? Non b’hat muru
ne òbiga6 parada a tenner7 s’ora...

Che pitzinna in amore, sempre in chisca,
de tottu galu e de nudda seguru
ah, cantu so andadu!… E ando ancora.

_____________________________________

1 tràila - giovenca.
2 in logu - in nessun luogo, da nessuna parte.
3 arrebentu - affaticamento; sofferenza.
4 ’egantiu (begantiu) - fascia di terreno non coltivato.
5 attentu - assenzio.
6 óbiga - nassa.
7 tènnere - qui catturare, acchiappare; fermare.