Sessant’annos
di Santino Marteddu

Ateros chentu a sos primos sessanta
ind'annangas chin salude e allegria
e s'incantu 'e sa prima pitzinnia
t'acumpannet ancora, canta - canta,

in sos annos benentes e, acanta,
a imbaru securu e cumpannia
apas fidele a mie, prenda mia,
finas a ti dormire in pache santa.

L'apo connotta in d'una terra istranza,
bella che sole, bianca che nie,
su focu in benas, tenera e licanza

ma como, a sos sessanta, die die
prus d'una peca e prus d'una maganza
essit a campu, ma no isco chie

potat bastare una menzus cumpanza
o siat fortunadu che a mie!

Sicundu Classificadu a su Premiu Literariu “Gurulis Vetus” Padria 2010