Semini

Esse ispica in ghjuu assuliatu,
matura e via, candu lu stiu folti
e l'alba drommi in fenu dissucchjatu.

Spiranza esse riposta d'una solti
di semini chi drommi in cori a varru,
ma in sonniu di rinnu, a primmara.

Aspittendi cunfoltu da la notti,
pensu cuss, cand'in bolu liceri
veni la sera e anninna omini e fri...
Boci di steddhj no ha pi la carrra,
alta alligria hani li ghjanni chjusi
cun richjami di cena.

E la spica diventa la me' pena,
tandu, in ora sui,
e si sgrana illu ghju ch'agghju piantatu,
chena fultuna mai.
A granu a granu l'agghju accapitatu,
laurendi la 'ita a bona lena,
sempri luttendi in briu, a soli e ventu:
granu a granu di pientu,
cun canche aiciu d'abbentu,
come lu poaru babbu,
massaiu mintuatu.

Giulio Cossu (Tempio)