"Semel in anno" - Carrasegnare
di Antonio Piras


“Semel in anno licet insanire”,
narat gasie su ditzu latinu.
Nessi una olta a s’annu fora ‘e tinu
mi lu cherzo permiter de ch’essire.

Finas s’omine sabiu det fuzire
da esser semper seriu a puntinu:
una brulla, unu contu in magasinu
l’azuat in su caminu ‘e su patire.

Si bi ponides cabu attentamente
sa sorte nostra est un’iscomissa,
oe binchidore, cras sezis perdente.

Est una mascarada semper fissa:
chi cambiedas fatzola frecuente
a fin’e contos, tantu, binchet issa!


Iscanu, 12-03-2000 sa prima dominiga de Caresima