Sedattande sa vida
di Salvatore Ladu

A chelu asulu, in cussorza froria
Mi godo su riposu meritadu
Imbriagu d'incanta 'e su criadu
A nuscu 'e armidda e frores d'iscraria.

Sedattande 'e sa vida s'incunzau
In arzolas de ispiga ingranida
Abbrazzette cun tegus una vida
Conto sos panes chi mas'agonzau.

Poi ‘e su sacradu giuramentu
E de promissas fattasa in s'altare
Dies de luna prena e unu mare
De intimos affranzos in caentu.

Promissas chi hana alluttu che fiamma
Su coro, ca in ojos has pintadu
Unu nidu caente e ricamadu
Uè deo so babbu e tue mamma.

Car'a bidda a sola in su montriccu
Cun su libru 'e sa vida a pidruccare
Cantu m'has dadu a oje e m'hasa dare
Est in fozzos lughende che ispriccu.

Ca prenu est de rispostasa appagadas.
Da cando mi ses faru e ses reina
De domo, e si ti at puntu calch ispina
Lavras caentes ti las at basadas.

Cun sos pilos biancos che su nie
Ricamu in coa e su risittu in laras
Cantu tenzo in disizzu mi preparas
Cun tant'amore che sa prima die.

Sunu tottus prò tene e tind'abbizzas
Sos disizzos galanos chi appo in coro
Pedi puru impuddiles tintos d'oro
Pedimi cantu bramas e disizzas.

Unu chelu d'isteddos, unu mare
Pedimi tottu, ma non benzat mancu
Su disizzu de m'aere a fìancu
Cun su respiru mi des cantare.

Primo Premio al Concorso di Poesia “Quartucciu 2008“

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!