Sas launeddas
de Franciscu Fulghesu

Cun tres cantos de canna s’istrumentu
su tumbu, mancosedda, sa mancosa:
duas lobadas un’armoniosa
cumpanza de sas duas sorte at tentu.

E cun perfetzione virtuosa
sos pòddighes a giustu movimentu
iscadenat e sonat curiosa
cun pag’alenu, pressadu che bentu.

E postu in buca limitat sas dentes
ca li bisonzat solu su fiadu
no at metallu, no est arrichidu,

pagu ’e chera, ispagu impizadu:
fin primitivos totu sos parentes,
bae e chilca chi l’at inventadu

chi mai l’as connotu, e mai bidu.