Sapores’anticos
di Vadore Ladu

Cantu nd'an bidu in su tempus colau
sa zente viddaresa e campagnola
mancu totus'andavan'a iscola
prite mastru Juvanne fid'anzau

Non b'aviat gallettas nen bistoccos
sa miseria fidi unu disastru
tando los'istitavan'a pirastru
cun cussu fint cuntentos sos piccioccos

Fit Sarule pienu e pastorizia
su latte e i su casu fit connottu
mannicavan sa merca e su recotu
sa cord'arrostu fidi una delizia

Orju messavana tridicu e avena
su lavore fit grassu a bortas lanzu
su pan'e lardu mannicavan'a pranzu
a bortas lardu e pane pur'a chena

A immurzu su samben si cochiada
cussu fit compitu de un'anzianu
li pistavat su pane cun sa manu
s'ozu, su casu e a puleiu cundiada

Arribande sos meses de s'istiu
tundiana su tazzu o su masone
e arrostu cocchian carc'anzone
e non mancavat sa petha buddiu

Tando si trebiavat su lavore
sos massaios fin totu carrucande
tridicu nettu a domo ghirande
pro cocher pane de bonu sapore

Sa massaia si lu sapunavada
su tridicu e l'achiat nettu nettu
e tando in su sole a trett'a trettu
intro sos canisteddos l'assuttavada

Cun sas corves in concas a su molinu
pro lis moler su tridicu juchiana
a pustis mortu s'arina poniana
intro sas cunas de cotone o de linu

Ghiravan'a sa domo e inturtavana
a misciu s'armentazu li poniana
pesavad'e in sa mesa suvighiana
pustis suvettu si lu torulavana

S'urru, intantu, l'avian'alluttu
prontas sas palas supra e su gheddile
s'acchian de marruiu s'iscopile
e lu puliana in dunu minutu

S'urrru est prontu e dae su tazeri
post'in sa pala intrat sa pasta tesa
cocchet su profumau pan'e fresa
incantu e logu nostru e furisteri

Sos amarettos s'acchian'in domo
sos marigosos cun sas casadinas
s'aranzada cun sas papassinas
s'acchian in Sarule tando e como

Iscusade, no appo nau tottu
c'attera cosa b'ada in cantidade
e naro viva sa modernidade
ma torrare unu paccu a su connottu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!