SANTU JAGU DE MONT'ARBU
di Salvatore Dalu

In custu logu de murta noella
e de s'odore de romasinu,
ca mont'Arbu bi faghet sentinella,
custu santu d'amore genuinu;
ca so torradu a su tou sinu,
a su giaru 'e sa luna e de s'istella;
grassias chi so torradu a sinu tou
ca de babbu meu fit su logu sou.

Ue b'est cust'ozastru a meriagu,
e donzatteru albòre seculare,
custa collina de front'a mare
babbu s'ist invocadu a santu Jagu
cando s'ebba che l'an devidu furare;
poi fit torradu a caddu cun tragu:
cuss'avventura sua in pitzinnia
la devet a Santu Jagu, sa balentìa.

Ue b'est cust'ozastru antigu
babbu a su santu pregaiat seguru.
Cando dae Siniscola dae unu muru
s'ebba che l'an furadu cun intrigu
partit a pè, in notte de iscuru,
ca Santu Jagu li fit sempre amigu,
partit a la chircare avventurieri
e torresit a caddu che unu cavalleri.

(Berlino)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!