Santu Franciscu d'Assisi
di Andrea Columbano


(moda trentasei).
Anticu sistema metricu
in gaddhuresu.


Stirruta

Santu Franciscu poaru d'Assisi
la gjesgia universali à zappulatu*,
pridichendi vangelu e sacramenti
la 'ita di Gesù e la "passioni".

Ripittuta

Da la cjamata in poi si spindisi
ubbidienti a lu ch'era cumandatu,
sighi spiritu e fidi comu senti
dendi sublimi amori illa missioni.

1°Fiori (o gruci)

Lu fiddholu di celtu Bernardoni
pal pulari cunsolu s'è offeltu,
illa gloria briddhenti di l'altàri
è santitài in dugna chirriolu*.
di celtu Bernardoni lu fiddholu
pal pulari cunsolu s'è offeltu,
di Bernardoni lu fiddholu celtu
s'è offeltu pal cunsolu pulari
illa gloria briddhenti di l'altari,
in dugna chirriolu è santitài
insembi a Cristu pa' l'eternitài
in santa paci accultu a lu Signori.

Ripittuta

Da la cjamata in poi si spindisi
ubbidienti a lu ch'era cumandatu,
sighi* spiritu e fidi comu senti
sublimi illa missioni dendi amori.


2°Fiori (o gruci)

Galanu paladinu cu' aldori
padrinu di l'oldini franciscanu,
lu misteru di Cristu polta in sinu
pridichendi cun vera fidi amori,
paladinu cun galanu aldori
padrinu di l'oldini franciscanu,
cu' aldori paladinu galanu
franciscanu di l'oldini padrinu,
lu misteru di Cristu polta in sinu
cun vera fidi amori pridichendi,
allalga li mintoi ca' lu 'ntendi
a ca' in prosa a ca' fendi li rimi.

Ripittuta

Da la cjamata in poi si spindisi
ubbidienti a lu ch'era cumandatu,
sighi spiritu e fidi comu senti
dendi amori illa missioni sublimi.

3°Fiori (o gruci)

Frati Franciscu dìmoni no timi
si curà li malati mali o boni,
chi la "regula" soia s'osselvà
maccari cu la pesti e cu' l'arriscu,
dimoni no timi frati Franciscu
si curà li malati mali o boni,
frati Franciscu no timi dimoni
li malati mali o boni si curà,
chi la "regula" soia s'osselvà
cu la pesti e cu' l'arriscu maccari,
in bunaccia o timpesta fussi un mari,
puru lu gran sultanu cummuisi*.
Santu Franciscu poaru d'Assisi.

---------------------------------

Glossario:
zappulatu* = rattoppato
chirriolu* = brandello
sighi* = segue
cummuisi* = commosse

---------------------------------

N.B. Quest'opera è stata scritta secondo i recenti dettami della consulta per il gallurese e della commissione per la standardizzazione ortografica del gallurese e sue varianti.

 

2^ classificato al Premio Logudoro 42^edizione 2023. Sez. poesia religiosa “Cardinale Mario F.sco Pompedda”.