Salvamos sa Sardigna
di Salvatore Enne

In Sardinn’a difes’e s’ambiente
nde faeddana in d’onzi salone,
e lu trasmittid fin’in continente
su nostru deputadu fanfarrone,
ma zarran meda e faghen niente
pro non nos fagher ruer a carbone,
za lu idides sos incendiarios
a sas vanas prommissas sun contrarios.

Ercules e aereos de portada
a sa Sardinna nachi nde atiana
ca est zona turistica incantada
e meda zente istranza tott’eniana.
Como, mazzore parte brusiada,
c’apen’azesa sa mata teniada
ch’in medas puntos cussu fog’alluttu
sos buscos e i s’ateru ad distruttu.

Ma su vigliaccu chi su fogh’azzendede
non si l’isfruttad’ sa base mentale,
si no appena su brazzu istende
pro distruer s’ossigenu vitale,
forzis lu faghed ma non lu cumprendede
ch’a issu e tottu est faghinde male,
e so cunvintu si lu cumprendiada
fog’in nessuna parte nd’azzendiada.

Da sue Pedru Mele a Suerzone
e Funtana Zorzia e Orulatu
sindria bi aiad’ e melone,
barracocco e pessighe a baratu,
goloppo bellu e muscadellone
cun giro ‘e Pascale log’adatu,
ma da cando est passadu su lominu
non b’ad melone, pessighe, né binu.

Po cussu como mancad finas s’aria
e si non mezzoramos, nde so zertu,
restad su campu vast’un’arenaria,
chi nos amos a parrer in desertu;
e s’ad’a isviluppare una malaria
si no han carchi mediu iscobertu,
ed est su chi bos naro giustu giustu
ch’oghen sos zaccafogos tott’arrustu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!