Saludos in sas garas Turritanas 1912/13
de Barore Testoni


1. Cara istimada zente bainzina,
torro de nou a ti saludare.
Deo non basto a ti ringratziare
Portu Durra gentile tzittadina,
deo difendo sa tua marina
già chi a mie toccadu m’est su mare;
e istasera cantende m’istendo,
m’est toccadu su mare e lu difendo.

 


1. Populu bainzinu tantu amadu
ti devo ocannu puru saludare,
deo non basto a ti ringratziare
chi m’as ocannu puru carculadu;
non creta’ chi mi so ismentigadu
de s’elogiu chi m’as devidu dare,
tue s’annu passadu a malu costu
a mie in cuinta crasse m’asa postu.