Sa vida es che unu liberu
di Vittoria Calzaghe

Pro ogn'unu liberu differente
Sas paginas faedan de a tie
De sorpresas sun pienas donzi die
Boltulada de entu solamente.

Issu es che impronta digitale
Deus a tie l'a cheffidu donare
No lu podes prestare o cambiare
E no ischis cale sias sa finale.

In primas paginas e pro medas annos
No ischisi ite suzzedidi donzi die
Cha ateros lu legen pro a tie
A boltas cun gioias o affannos.

Giompidu a s'edade de s'iscola
Cando asa imparadu sa letura
De legere lestru no epas premura
Lege donzi die una pagina sola.

No sias troppu curiosu de ischire
Ite suzzedidi in tempus bennidore
Cha tottu es destinu dai minore
A ogni pagina deves ubidire.

Su liberu chi Deus t'ada iscrittu
A su finale a boltas coloradu
Pro zertos bellu e bene illustradu
In biancu e nieddu pro su poverittu.

S'omine aflittu isperat su momentu
Chi su finale siat pius serenu
Girat pagina e sempre paza e fenu
e narat: forsi crasa so contentu.

A leger sa meidade est arrivadu
De custu mannu liberu de sa vida
Binchida fin'a oe sa partida
Ma senza ischire su chi bes restadu.

E poi chi es finidu su racontu
De custu liberu a Deus torra contu.