«Ahi, anime ingannate, e fatte empie,
che da sí fatto ben torcete i cori,
drizzando in vanitá le vostre tempie!»
(Par. IX, 10-12)

Summissione

In su nomen de Deus s'Onnipotente
chi dominat sos mundos Maestosu;
sa Gloria a su Clemente a su Grassiosu
Soberanu 'e Zudissiu universale.

Adoramos a Tie unicamente
siat grassia po Ti render in su gosu
siat cando in sa traschia Generosu
cunfortu mos aporris a ogni male.

Ghiamos in sa ficada zenitale
sa chi as mustradu a cuddos bene itos
no a cussos miscredentes derelittos
castigados da Furias infernales;

ne a cussos baddinosos ignorantes
ch'in fattu a dogni entu sun errantes.

Sos astros faghen tottu ballu tundu
e in chelu a su Criadore cantan gloria,
ma s'omine modernu prenu 'e boria
frantu si ch'est da s'amorosa dansa.

O Mere chi gruvenas custu mundu
torramos de Babele sa memoria
ca galu ripitinde s'est s'istoria
de s'umana superbia e i s'arrogansa.

Mandamos o Amorosu cudda Fiansa
ch'aiat prommissu chi deviat torrare
po che finire su Carrasegare
e mos chirrare da sa mala criansa;

da cussos chi asservidos a passiones
si glorian d'esser liberas pessones.

Dae ora amos lassadu sa carrela
chi a faltzas libertades est chimera,
e in betza abbandonada caminera
sas arrastas antigas pressighimos.

Cumpresu amos s'errore de sa mela,
e po torrare a libertade vera
mos semus suttumissos de manera
chi volontade 'e Deus ebia faghimos.

Ca giai da su momentu chi naschimos
semus che semenadu unu giardinu
e custu - chi giamamos su destinu -
prantare torra a nou no lu podimos,

ca pertenet a Deus cussu podere:
nois semus solu giualzos, Issu est Mere.

Su puite poi divressa est sa semenza
lu cumandat sa terra e s' istasione,
no sas maccas teorias de evolutzione
a Natura contrarias e a dottrinas.

Su chi mos at prantau sa Provvidenza
cultivare podimos cun resone,
ma it'ada a mezorare s'istruzione
ue semene non b'ada, ne raighinas?

Za est beru chi evolvidu s'est finas
chie innanti no cherian manc'a teraccu
ca oe, pius disonestu chi no maccu,
mos bendet primmu males poi meighinas.

E no est sa zente ebbia...finzas sas baccas
evolvinde si sun chi paren maccas!

Laudau siat Deus a ogni torrada 'e alientu
gloriadu a dogni battidu de core,
de ogni cosa est s'immobile Motore
su printzipiu e su fine de ogni motu.

Po Issu calat aba e pesat bentu,
da Issu amos sa lughe e i su calore,
cun Issu est comintzau su primmu Amore,
e a Issu calchi die torramos tottu.

Ma sos chi a sa materia an fattu votu
e a Deus no l'ana crefidu adorare
sa die, a cale chirriu ana a furriare..?
Ogni chirriu ada a esser chirriu drotu.

Sos Chelos e sa Terra tottu umpare
sun solu isprumma in su divinu Mare.

Tres Meazas

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!