SA LUGHE

In bidda unu zegu connoschia
Cando fia in edade minore
Sufferente in mesu a su dolore
Sempre lamentosu l’intendia

No ad’esset toccadu solu a mie
Abortas mi domando solu solu
Chie passat in terra o puru a bolu
Senz’ischire s’est notte o die

A bidere in cara sa zente
Narrere s’est bellu o puru feu
Nessi po dare s’ideale meu
Ma su buiu offuscat sa mente

Cantas bortas a Nostrasignora
De la pregare mi so invocadu
Non maeret sa grazia negadu
De idere sa lughe nessi un’ora

Che deo naschidu senza lughe
Sempre leadu a manu po guida
Lamentosu po tottu sa vida
Cun dolorosa e perfida rughe

So de sa etzesa in agonia
Marguradu solu de affannos
Parene pius longos settant’annos
Semper a buiu so istadu ebbia

De podere arrivare pius a fundu
Ischimos chi sa vida est transitoria
Non po tuttus esiti sa gloria
Chi no at bidu cuadru ne tundu
Po creere in sateru mundu
De tennere inie sa vittoria

Nino Deligia - Ghilarza 30/11/2001

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!