Sa funtana 'e su coru
de Vincenzo Piu

Mi cumparis in minza, amada sposa!
Innui coru m’as prenu de cuntentu,
Cun melodias de cantu gioiosa …
Chi nd’avvertu in s’animu ardori
Ca s’ena mi carignat sentimentu
Po accantzari arsuras de amori.

Fut boxi chi falaiat galana!
Liera- druci-druci- amantiosa
Sendi de vida prodiga funtana,
Cantigu e sonu scurriat serenti
Lassendumì ternura premurosa
Po m’infriscari s’animu ardenti.

Dogna cantu fut àlidu po coru!
Chi nd’allertat desigius de amori
Gòsend’albori in cielus de oru;
Su sentidu mi prandiat de ‘spantu
Sendi de minza cantigu ‘e druciori
Chin s’arregodu oi ndi decantu.

Fattu-fattu mi torras in sa menti
Che prenda de amori delitziosu
In sa dimora ‘e coru permanenti
Po m’alligrai tristu sentimentu,
Oi cuntentu d’essi a tui sposu
Ca stima fetti agatu in s’ammentu.

A sa funtana torru ‘onzi tantu
Po cuddu sonu, de s’animu pastu
Ca su murmuttu scetti intonat cantu
De generosa anima bramida,
Chin pillu ‘e aqua cuberu s’arrastu
Po ndi sighiri a delitziar in vida;

Chin coru si mantegat custu gosu
Finzas a su richiamu po riposu.

Menzione - Concorso di poesia in Lingua Sarda “Sant’Antoni de su o’u” - Mamoiada 19 Dicembre 2021