Sa festa in bidda
di Bruno Esu

In custa notti de istadi in Banai,
de stellas esti prenu su cielu,
funti mera de si spantai,
de cantu esti aicci bellu

su mari pari unu sprigu,
aundi ci si castiai,
fairi pensai a nu campu de trigu,
prima de indidu segai

in bidda esti di de festa manna,
e si intendiri puru nu dillu,
sa genti de si diverti tei gana,
c’è su nonnu, su babbu e finza su fillu

in su campu su fogu esti ardendi,
poita bisungiara festeggiai,
sa processioni immoi è passendi,
e sa genti avatu aissa a pregai

is bistidis carigu de coloris,
de i picciocas in costumi antigu,
in sa strada prena de froris,
fainti scaresci ogna nemigu

sa prazza in ogna spaziu è prena
e s’itendi su calori de sa genti,
o forsisi esti su fillu e ferru de Oliena,
ammisturau a su binu e a s’abba ardenti

in sa giostra arribara da Igresia,
is pipius funti gioghendi,
su Santi esti intrendi in Cresia,
e tottu si fainti sa cruxi coitendi

e na notti chi scetti in Sardinia,
teneus donu de castiai,
e moi intendu puru na ninnia
e puru Deus si onorara de da ammirai.