Sa Ezzesa e sos Dolores suos
di Serafino Putzolu

A Lina e Franciscu Flore de Ayacciu Corsica

Sende giovanos bene affortigados
Sa vida est bella es prena e ardores
Su tempus passada e sende imbezzados
Forza e bellesas cambiana colores

S’addoloridi sa carena in tantos grados
Cun visita ogni mese a sos Dottores
Zertos a Fatima e Lourdes sunu andados
Ma torrande c’an torradu sos dolores

Innoghe sa credenzia non est tanta
Narat sa zente anziana Frantzesa
Cando discurrene po passare s’ora

Nanta chie à dolores a settanta
Ca sun sa cumpanzia e sa ezzesa
Medas a chentu los tenente ancora

___________________________________
E Franciscu pro sos chentu istabilida
In Ayacciu às de festa una chida

Courbevoie Arbile 2013