Sa dignidade
de Antonio Longu

Sa dignidade est donu 'e su Segnore,
non si comporat certu in su mercadu,
sa giusta porzione at sempre dadu
a s'omine chi tenet a s'onore.

Chie l'ada caminat a conca arta,
non si cuat de fronte a s'inimigu,
no nde timet minetta ne castigu,
sa pandela mantenet sempre isparta.

Finas in s'iscunfitta, si nd'est dignu,
da s'inchidore rezit sos onores,
ca nde li riconnoschet sos valores
de s'onestade, rispettu e impignu.

Nde tenet ogni persona gentile
chi non si cumpromittit in bascesas,
chi non permittit da nemos offesas
ca trattat sempre chin marcadu istile.

Si podet però perdere in caminu,
ca su malignu b'est sempre appostadu,
pro li promitter su mundu doradu,
bastet chi si cunvertat che Cainu.

Pro cussu servin sempre contivizos
pro non che ruer intro sos abissos,
ca si si faghen feos cumpromissos,
si poden perder cumpanzos e fizos.

Chie la perdet non contat piusu
in s'umanu consorziu: balente.
si su creditu torrat a niente,
diventat che isterzu fora 'e usu.

Menzione d'Onore al Concorso di Poesia in Lingua Sarda "Poetas in Orane" 2014