Sa creatzione

Tema cantato a Oschiri alla festa di S. Lucia nel 1912, dai poeti: Antonio Cubeddu di Ozieri, Gavino Contena di Siligo, Pittanu Morette di Tresnuraghes, Giuseppe Pirastru di Ozieri.
Le parti sorteggiate: Antonio Cubeddu (su Criadore), Gavino Contena (Adamu), Giuseppe Pirastru (Eva), Pittanu Morette (su Serpente).

Cubeddu
Pro ordine de s’illustre comitadu,
connoscher fatto a sa populatzione
chi pro tema nos an raccumandadu,
de presentare sa "Creatzione",
de Deus tottu cantu s'operadu:
Adamu, Eva, sa tentatzione.
E-a mie toccad'est s'altu onore
fagher sa parte de su Criadore.

Criadore
Poi de aer sa terra criadu,
informe caos, nuda, iscurigada,
e de abbas profundas carrarzada,
in custa prima ora apo pensadu:
che bisonzat sa lughe, e apo nadu:
siat fatta sa lughe e presentada
s’est, bettende brillante risplendore,
distruende s'immensu iscurigore.

Sa lugh'est bella e piaghet a mie,
giustu s'iscopu meu soberanu,
s'iscurigore isparit e gasie,
a vista giara, s’idet a lontanu;
cun sa lughe de sero e de manzanu,
si format custa bella prima die.
Gasi, sa lughe, die 'enit giamada,
s'iscuru notte, a die agabbada.

Fatta sa santa lughe a cumprimentu,
pro voluntade mia e pro meritu,
in sa segunda die ap'eo tentu
su piaghere ‘e podere infinitu
de narrer: siat fattu su firmamentu!
Luego, de colore biaittu,
si format su celeste immensu mantu,
cantu est abb'e terra, mannu tantu.

Sa tertza die de si retirare
s'immensa unda de s'abba cumando
a unu logu, e si formet su mare,
e-i sa terra chi si asciuttet tando.
Appenas asciuttada, raccumando,
rios, trainos, funtanas criare,
ervas, fruttos de tottu sos sabores,
piantas fìoridas e fiores.

Cun bidea divina, non comuna,
che re onnipotente, portentosu
in sa quarta die, tottu in-d-una,
pensende su ch'ancora est bisonzosu,
chelzo chi sas istellas, sol'e luna
rendan su firmamentu luminosu;
e bessin sol'e luna e lampizende
sas istellas, che fogu ischintiddende.

Custa quinta die isto pensende
chi bisonzat sas abbas pobulare:
nascan pisches intro 'e su mare
e crescan in sas abbas istriscende;
sos puzones in s'aria 'olende
passen e falen in terr'a abitare.
Motu tenzat de amorosa gherra
in s'aera, in su mare e in terra.

E in sa sesta die istabilire
chelzo cun sa Divina podestade
chi su terrinu potat produire
animales de ogni calidade;
e-i sa terra pronta a ubbidire
s'ordine 'e sa mia voluntade;
animales de ogni ratza naschere
faghet in issa pro viver e paschere.

Ma pro poder sa terra guvernare
cun tanta signoria dominante,
un'omine bisonzat de criare
a sa figura mia simizante.
Unu punzu 'e terra de impastare
occurret e lu formo in cust'istante,
e cun s'alenu meu naturale
poi l'inspiro un'anima immortale.

Como chi fattu ses e animadu,
ficcadi pro istare reu in pes,
e da-i como tue ischire des
chi ses Adamu a lumene giamadu:
e cheret narrer de terra formadu
de sa cale padronu tue ses;
de mare ancora, e de terra produttos,
de pisches, animales e de fruttos.

E s'in sa sesta die terminada
apo totta sa prima creatzione,
custa settima die destinada
la chelzo a su reposu cun rejone.
Ti do sa mia beneditzione,
ses beneitta e ses santifìcada.
Cant'apo fattu, bene fattu, creo,
pro como bastat e mi repos'eo!

Finidu su reposu, ap'a criare
pro Adamu, prim'omine terrenu,
delitziosu unu giardinu amenu,
inue devet vivere e abitare,
fattu cun maestria singolare
e de piantas e fruttos pienu:
abbas, fiores ch'at e cantu bramada
e paradisu terrestre si jamada.

Duas piantas de grand'imponentzia
ponz'in mesu d'aspettu imperiale:
una chi rendet s'omine immortale
e li dat vida d'eterna esistentzia;
s'atter'est sa pianta 'e s'iscientzia,
de tottu, de su bene e de su male.
Saludu e vida sa prima favoridi
ma chie assazat de s'atera moridi!

Adamu, tue innoghe as vid'e sorte,
retzis da-i sa terra ogni tributu;
ma guai chi tocches custu fruttu,
da-i custa pianta de sa morte,
pro viver in eternu sanu e forte:
ses de su restu padronu assolutu.
Guai chi t'ismentighes però
chi d-ogni fruttu est tou, custu no!

Adamu, como ses ben'avvertidu,
fuelu su perigulu fatale,
e rispettadu siat e timidu
su fruttu de su bene e de su male.
Luego da-i me introduidu
in su gíardinu su regnu animale
benit e tue tenes de pensare
a d-ognunu su lumen de dare.

Cun tegus apo criadu ogni cosa:
puzones, feras, pisches e armentos,
istellas, sole, luna, abbas e bentos
pro chi rendan sa terra fruttuosa.
Mancat una cumpagna affettuosa
de dar'a tie, pro viver cuntentos,
in s'amenu giardinu ambos umpare
e poder un'a s'ateru aggiuare.

Dareli sa cumpagna apo detzisu
e pro cussu motivu Adamu miro;
unu sonnu profundu in iss'inspiro
pro chi si drommat a tempus pretzisu;
pro fagher sa cumpagna, de improvvisu,
da iss'ettotu una costa nde tiro.
Accolla fatta e Adamu s’ischidet
e gai la connoschet e la 'idet!

Abberit s'oju Adamu e l'at mirada,
de belles'infinida favorida;
e fissendela, appenas chi l'at bida,
cuntentu l'at a lumene giamada.
Eva li narat e cumpresu ada
ch'est sa cumpagna sua de sa vida:
ca est ossu 'e sa costa sua netta
e petta pura de sa sua petta!

Cun bois cumprid’apo veramente
totta canta sa mia creatzione.
Amadebos cun vera affetzione,
un'a s'atteru semper ubbidiente:
però chi non bos fuat da-i mente
sa mia sacra e santa avvertiscione.
Restade in santa paghe e mi dispedo,
sa beneditzione bos cuntzedo!

Adamu cun Eva solos ín su giardinu.

Adamu (Contene)
Eva, s'est su padronu dispedidu
da-i custu giardinu amenu tantu
e nos at su guvernu cuntzedidu
de tottu custu logu de incantu.
Nos at cudda pianta preubidu,
distinta in su giardinu tottu cantu:
tocchende cussa pianta nodìda
nois perdimus paradisu e vida.

Eva (Pirastru)
Nara ite siat s’attera pianta,
alta che issa e-a issa vicinu,
ch'ispuntend'est in su chelu tanta,
paren padronas de custu giardinu?

Adamu
Su Criadore Supremu e Divinu
l'at cunsentidu sa virtude santa,
de dar'a nois tribulu assolutu
si mandigamus de su sou fruttu.

Adamu
Custos atteros fruttos,’ista attentu,
ch'in tottu su giardinu sun naschidos,
su Criadore los at eleggidos,
a servire pro nois de alimentu;
nos an a dare sanu nutriinentu,
e sunu bellos, cantu saboridos:
ma cuddos duos sun disgrascia e sorte,
unu nos dat sa vida, unu sa morte.

Eva
Sa pianta chi dat vida e ardore
como connosco e t'ap'a ubbidire;
sighimus a girare pro ischire
cantu bene ch'at postu su Criadore
in custu logu de paghe e amore
e de felitzidades a godire,
paret ch’ ‘idat tottue s'oju meu
fruttos de nutrimentu e de recreu.

Adamu
Lumenare ogni cosa istat in me,
est de su Criadore determinu.
Custas ervas ch'adornan su giardinu
sunu tottu fiores, Eva, crê,
cust'est viola, s'atteru pansè,
margaretina, lizu e colovrinu
utiles tottu, si non netzessarios,
pro sos colores e profumos varios.

Custas pius altinas e odorosas,
ch'a distantzia sunu collocadas,
sunu piantas de diversas rosas,
biancas, rujas, grogas, vellutadas,
custas puru sun dalias famosas,
cales pius o mancu profumadas.
Tottu, a segundu sa ratza, an a dare
su semene, e las torro a piantare.

Eva
Bellas sun sas piantinas fiorentes
da-i su Criadore piantadas;
custas mannas chi paren ímponentes
de linnas e de fozas variadas
ch'an in sos ratos sos fruttos pendentes
de sos cales sun bene garrigadas.
Adamu naram'ite fruttos sunu,
faghemilos gustare a unu a unu!

Adamu
Sos ojos bellos, osservende, gira
chi las signalo a poddighe d-ognuna:
cust'est mendula, nughe, mela, pira,
pessighe, barracocco, figu, pruna.
Su ratu abbascio, tue nde la tira
sa nespula ciprò, groga e non bruna.
Assazala e cumprendes su meritu
chi tenet in su sutzu isquisitu.

Eva
Ite sun custas de sa parte manca,
chi paren ch'apan fruttos de avantzu?

Adamu
Cudda minuda, rujitta e bianca
est cariasa de gustu liccantzu;
custu, ch'at a mudare d-ogni banca,
madur'e grogu, si narat arantzu;
est fioridu pro istintu sou
e at fruttu maduru e fruttu nou.

Eva
Tott'est incantu pro sa vista mia,
fruttos in altu e in terra fiores.
Meravizzosa custa cumpagnia
de 'olatiles mannos e minores,
chi si moven in motu de allegria,
e si falan fruscende in sos arbores,
arrejonende in dialettu insoro
cun acutos chi toccana su coro.

Adamu
Est bella sa familia'olante,
cal'in sas pumas e cale in su cantu;
bi nd'at minores de mantu brillante,
ma su frusciu non l'an amenu tantu.
Su paone pro pumas triunfante
paret chi 'estat su reale mantu,
pro bellesa, mancari cantet male,
at isse sa corona imperiale.

Musica maestosa e naturale
formana su manzanu in sa prim'ora,
sa merula, s'amena cantadora,
cun sa famosa calandra reale;
ma s'armonia pius geniale
s'intendet cand'ispuntat s'aurora,
in su melodiosu rusignolu
chi saludat sa die solu solu.

In s'Eden bellesas che nd'at tantas,
chi a sa nostra coppia creschen briu;
cudda funtana format unu riu
pro abbare animales e piantas;
sighilas a mirare tottu cantas,
attentzione dai. Pro como adiu,
chi ando a bier abba e passa innoghe,
e si non m’ ‘ides, bettami 'oghe.
Sa tentascione e su peccadu de Adamu e de Eva.

Serpente (Morette)
Adamu s'allontanat. Eva avassat,
benzend'a custa banda, a passu lentu.
A mie toccat de istare attentu,
s'oju meu fuire non la lassat.
Accolla, chi accurtzu a mie passat,
rispettosu la jamo in su momentu:
Eva perdona e intende un'istante
una cosa pro te interessante!

Pro bene 'ostru custu sanu avvisu
ti do, e non lu ponzas in olvidu;
già chi padronos bos at eleggidu
de s'amenu terrestre paradisu,
nara pruite Deus at detzisu
e bos at vinguladu e preubidu
de no esser padronos assolutos,
de mandigare de tottu sos fruttos?

Eva
Eo rispondo, appenas ap'intesu
s'ispiritosa dimanda insolente:
De ogni fruttu vicinu e atesu
podimus mandigare veramente;
ma da-i custa pianta de mesu,
pro ordine de Deus Onnipotente,
non solu mandigare non devimus
ca si nde toccamus, nois morimus.

Serpente
Est faltzu, no est beru chi morides,
cando cussa frutta mandigades,
antzis vida bos creschet e campades;
bois sos ojos luego abberides
e tando cantu ‘e Deus cumprendides,
e comente a isse cumandades,
ca bos dat connoschentzia uguale
su fruttu de su bene e de su male.

Eva
Mi paret tantu giusta s'avvertentzia,
chi poto cant"e Deus e comprendo
ch'unu disordine in s'anima intendo,
in su mamentu e li do udientzia.
Bellu mi paret su fruttu in essentzia
e-i sa manu a lu leare tendo
e nd'istratzo su fruttu a mala'oza
cun su bratzu tremendemi che foza.

Serpente
Non tremes s'a mie as ubbididu,
Eva, ca non ti nd'as a impudare,
chi as una gloria cunsighidu,
chi su tempus non podet consumare.
Ma pro ischire cantu est saboridu
Adamu giama, e gustadela umpare.

Eva
Lu jamat risoluta e ostinada,
l'assazat prima, e a Adamu nde dada.

Adamu
Non ch'an ancora sa frutta ingullida
ch'abberin s'oju, ma frittos che nie.
Adamu narat: Eva, mira a mie
ispozadu, sa 'este m'est fuida.

Eva
Eva rispondet: ello non m'as bida,
a mie puru, nuda che a tie?
E curren, cumprendende su castigu,
a si 'estire de fozas de figu.
Cuados pro 'irgonza e pro timore
semus de sas piantas in su sinu.
Adamu, nar'it'est cussu rumore,
de unu passu chi paret vicinu?

Adamu
Cuss'est su passu de su Criadore
benzend'a nos chircare in su giardinu.
Sa cundenna de Adamu e de Eva.

Criadore
Ite faghes Adamu? Inue sese?
Com'ischis cantu ‘e deo, 'ides e crese.

Adamu
M'agato chentza fortza e chentz'aggiudu,
assucconadu, tristu e affannosu;
in sas piantas so cuadu e nudu
pruite so in istadu birgonzosu;
ca mi so abbizadu chi so nudu,
so a mi presentare dubbiosu,
e bidendemi gai apo detzisu
de m'istare cuadu in Paradisu.

Criadore
Adamu com'as già printzipiadu
a cumprender s'errore cummittidu,
chie, t'at fatt'intender e avvertidu
chi fisti nudu? Cuss'est su peccadu
chi as fattu pro aer mandigadu
su fruttu chi t'aia preubidu.
Com'ischis cantu dannu as fatt'a tie
e cantu perdid'as, perdende a mie!

Adamu
Sa gulpa de chie est podes ischire
de aer cummittidu su peccadu.
Sa cumpagna chi tue m'asa dadu,
m'at obbligadu a ti disubbidire;
su frutt'issa nd'at cheffidu 'oddire,
l'assazat prima e a mie nd'at dadu.
Lusinghendemi fatzile m'acciapo,
pariat bonu e mandigadu l'apo.

Criadore
Eva, mi nara: pro cale rejone
a fagher custu ti ses azzardada?

Eva
De su Serpente sa tentatzione
m'at a s’ora cunfusa e coglionada:
fra cantos animales in terr'ada
e bestias de ogni nassione...

Criadore
Tue, Satana, in forma de serpente
des esser malaittu eternamente.

A matt'a terra as andare istriscende,
cantu tempus ti restat de campare,
e pro tou sustentu as a bistare
totta vida terra mandighende.
Un'odiu fungudu dominende
tra sa femin'e tue at a regnare,
non solu ma sa femina, una die,
sa testa devet ischitzare a tie.

Tue femina puru as a suffrire
de sos affannos s'amaru sabore.
Tottu sos fruttos de su tou amore
chi des intro su sinu cuntzepire,
t'an a dare disturbu, e parturire
los des dar'a lughe cun dolore.
E des esser suggetta e cumandada
da-i s'isposu tou e dominada.

Tue, Adamu, pruite as iscultadu
sa ogh"e sa cumpagna e non sa mia,
e as, ponzende mente, mandigadu
su fruttu preubidu chi ti aia?
Su castigu cunform'a su peccadu
ch'as cummissu cumbenit chi ti dia.
E pro cussu comintzo a maleighere
su terrinu chi subra t’at a gighere!

In cussa terra, malaitta briga
des aer de fastizu e pensamentu:
as a chircare in issa su sustentu
cun pena, cun mattana e cun fadiga.
E t'at a dare ingrata, che inimiga,
de sos trabaglios pagu rendimentu,
produendedi dannos e ruinas,
tribulias, miserias e ispinas.

Su pane de sa vida temporale
chi cun fadiga lu mandighes creo,
e gasie connosches cantu ‘e deo
su fruttu de su bene e de su male,
ca de custa delitzia immortale
da' oe su cumandu ti nde leo.
E cun Eva pro viver comprendides
chi prima tribulades, poi morides!

Su Criadore che los catzat da-i su Paradisu.

Su paradisu terrestre lassade,
no azis pius dirittu a lu godire.
De pedde custas tunigas leade,
cun issas imparade a bos bestire;
su pane cun suore trabagliade
fin’a cando sa vida det finire.
In terra cunvertidos una die
de sa cale fattesi , Adamu a tie.

Da’ oe, ap’a lassare una guida,
chi su giardinu fetat rispettare,
pro chi Adamu non benzat a toccare,
custa pianta de s’eterna vida.
Un’ispada de fogu semper ardida,
brillante nott’e die at a girare,
post’in manos de unu cherubinu,
preubende s’intrada a su giardinu.

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!