Sa cantone de su cabaddareddu
di Pedru Pisurzi

Prima parte

1.
«Pal chissu cabaddareddu
megliu mi n'andu a pidoni:
lu cabaddu polta a Antoni,
o Antoni polta a eddu?».

2.
«Figgiula bè, no mi bedi?
Lu cabaddu polta a me».
«Pal De'! s'era com'e te
megliu mi n'andab'a pedi:
dananzi pari un balberi
e a dareddu un dragoni.

3.
«Signor Antoni, palchì
lu cabaddu è tantu grassu?
Palchì lampa tutt'a passu,
pal dalli a magnà e bì?
A lu caminu la dì,
a casa a l'orazioni.

4.
«Candu lu passa voltè
a volti andend'a pultanti,
prigonta lu Cumandanti:
‘Di cal'è, di cal'è?'
'Di signò Antoni Manue',
omu chi polta calzoni'.

5.
«Cabaddu di chissà solti
non ni nasci dugna bolta.
Mira abà, palchì lu polta
lu procuradori di Colti.
Si tu lu cabaddu polti,
e palchì polti l'iproni?

6.
«Pal chissu cabaddareddu
megliu mi n'andu a pidoni...»


Seconda parte

1.
Tremende nde so che canna
chi non fattat calchi violera:
no hat atteru in chimera
ne in budda si no a mie,
tempus meda, e oe in die
peus che in primaria.
Pro sa mala conca mia
m'incontr'in custos timores
pro dare gustu a segnores
chi esigini s'erittu
pro andare un'in caddittu,
ne a caddu e ne a pè:
ch'istesit custa pro me
una grande tentassione.
S'haer postu una cantone
de su cabaddareddu
Anto' Manuele su faeddu
m'hat negadu ei su saludu
ca non podet in totu Montagudu
bessire ne faeddare
chi no intendet subitu intonare
dai ogni piseddu
sa cantone de su cabaddareddu;
pro isse l'hat giurada:
sa prima occasione ch'hada
de omine de onore
m'hat a zitare a su superiore;
e inie chi sia
non mi dispacciet fìn'a chi li dia
saltiffascione manna.

2.
E appenas l'han nâdu
chi don Gavinu Cocco fìt faladu
pro andare a Pattada
chi subitu hat leadu una fumada:
ponnersi a caddu a s'arremattada
e luego hat marciadu
in coscu, pilipresu e ben'armadu.
Alzesit in funtana
una die de fiocca e tramuntana
e cando che passat
in Suelzu ne mintiat ne bogat
e isse resistende,
e cando a pè e cando a caddu
giompesit a Pattada,
a s'ora de sa una jà passada
pustis de mesudie.
'Eo a iscaddigare, e isse a inie.
E faghet sa boltada
cun sa berritta in chizos incalcada,
sa cara che ferozze
e in manu su cantu de s'isgrozze,
a bajonetta in canna,
e dat duos, tres colpos a sa janna,
e bessit su juradu.
«Ben’ ‘ennidu» li nêsit, «Ben'agatadu».
«E da' ue, e chie est vostè?».
«Uttieresu, so Antoni Manue'
procuradore de Corte.
Su caddu t'incumando tene forte,
beccone, no t'iscappet:
proite si t'iscappat, mancari
chi ch'hapat caddu in Pattada,
no nde dês bider mancu sa fumada.
Prendelu in bonu roccu
si ti fastizat, narali, picciocu!,
cant'intro a faeddare
a don Gavinu; no ch'hat chie l'avvisare?
Avvisa tue, e bae,
tocca in cudd'apposentu de addae,
inie est missegnore».
«Olà! chi est?». «Su servidore
de sa vissignoria».
«Iesùs, señor Antoni, a este dias
s'est puesto in camino!».
«Pro narrer a missegnor Gavino
si permittit lissenzia
algunas cosas de conseguenzia».
«Nerzat cuddu chi cheret».
«No isco si sa terra mi mantenet,
pro chi so peccadore,
però su puntu meu ei s'onore
sempre l'hapo mantesu.
Como sì chi m'incontro meda offesu,
però de tale modu
chi l'hap'a jugher sempre in bula a nodu
chena che l'ingullire.
Non potto faeddare ne bessire
intro de Uttieri,
si pro s'impleu meu est ministeri
de andare a sa Curia:
ministros e notarios totu in furia
si den pesare a càntara
fattendesi de me sa beffe zantara,
chi subitu mi cuo.
O renunzio s'impleu o mi che fuo
e lasso a Uttieri
pro chi non besse, s'hapo ministeri,
si no est a de notte,
pro culpa de un'indignu sazzerdotte,
francu su chi zelèbrat,
ch'est inoghe presente e si nd'allegrat
d'haer postu cantone.
Pro cussu pedo saltiffascione
de grassia e de giustissa:
li ponzan suspensione 'e narrer missa,
silenziu perpettû.
Chi si non fit bistadu pro rispettu
de sa vissignoria
mi la dia haer leada a manu mia;
pro chi devat ischire
chi jughia comente lu servire
cando l'hap'incontradu;
beru ch’ ‘eo dia esser andadu,
commissu su delittu,
paschende s'erva dai littu in littu;
ma, santu pusillamine,
mi l’ ‘oghet dai testa e m'incamine
in su bonu caminu!
Ai cuddu ch'hat a fagher don Gavinu
hap'esser cuntentu».
«Signor Pesurzu, nerzat su cuentu,
e coment'est suzzessu?».
«A costu de mi fagher su prozzessu,
Antoni Manuele
no hat refertu su contu fidele
ne hat nâdu su giustu.
Iscat chi passat custu, cust'e custu.
Ecco tota s'istoria».

3.
«Custa fit sa cantone infamatoria?
- nêsit a Manue' -
M'ispanto 'e su giudissiu 'e vostè:
e da' ue si fundat?
Cherzo chi si difendat e s'iscundat,
signor lissenziadu».
«Sa cantone non m'hat tant'aggravadu,
però paret abbisu
chi sa cantone hapat dadu risu
de me in Uttieri,
chi si tenzo d'essire ministeri
dezzi si esso a cua;
ei sa culpa no est tota sa sua,
ch'est istadu su jau
Giuanne Ruzu e Giommaria Cau,
Erodes e Pilatu,
ca dia esser istadu saltiffattu,
a Pesurzu in obblìgu
cun custu che innant'e pius amigu,
affettu istupponadu,
si in sa cantone haeret nominadu
e a Cau e a Ruzu:
atteru chei su caddittu muzu
chi tando portaia
li deghet poesia»..
Nêsit Cocco: «Est rejone
de chi si ponzan totu in sa cantone».
Tando si mi miresit
et riende mi narzesit:
«Signor Pesurzu, intendat:
non cherzo chi su fogu pius s'azzendat,
gusto ch'inter vostè
e de signor Manue'
b'hapat paghe segura;
e pro chi siat sinzera e de dura
no b'hat ateru che
solu ch'in sa cantone de Manue'
bei potat intrare
Cau, Ruzu e totos tres umpare,
pena de ubbidienzia».
«Venero custa e laudo sentenzia,
ma iscat don Gavinu
che de Cau e de Ruzu su mischinu
de notizzia so iscassu,
non los connosco si no est de passu
ca sun de Uttieri
ue, si no est grande ministeri,
'eo pagu bi abìto».
«Pilos cantos in testa porto e gîto
- naresit Manue' -
comente cherfat cumponner vostè
l'hap'a dare faina,
ca vostè ischit solu de Bantina
ma 'eo so de 'idda.
Giuanne Ruzu est andadu a Osidda,
iscultet sas fatturas,
dadu l'han un'acchettu pro tenturas
in tres liras e mesa,
e battidu nde l'han a rue e pesa
a binza de Ciscisi;
ca si mandigaiat su nieddu isi
fora l'han archiladu,
tres dies e tres nottes est istadu
senza leare mossu
e ruttu ch'est in d'unu muru fossu
ch'est in mesu de tancas;
e cumandad'hat zente cun istancas,
e a fine de ora
cun trabagliu tiradu nde l'han fora,
ma totu iscalabradu;
su caddu non fìt tantu sentensiadu,
già fìt in pilu bonu:
trista sa roba chi no hat padronu!,
cando pagu li costa'.
E battidu nde l'han a tira tosta
fìnas intro de domo
nênde: "S'est fiacchesa l'isco como,
o malissia caddina',
e postu l'hat sa sedda thiesina
bella ch’est un’ammiru,
pro latranga unu chirciu de chiliru,
in signu de majore
sa briglia fatta de pedde 'e fiore;
e sempre a un'isprone
si tuccan ambos in s'aidatone
Cau e Ruzu a tenturare.

4.
«Cun sos runzinos ambos biccu a pare,
postu innanti e traende,
cand'unu cando s'ateru truvende
cun su bastone in manu,
portende s'archibusu fittianu
die bona e die mala,
cand'a bacchiddu, cando a fuste in pala,
hapende occasione
pro isparare tirat su tuppone
ch'hat in su burverinu.
Ma, oh disgrassia!, a Cau su runzinu
chi teniat l'est mortu:
su caddu baju lùmbinu, pei tortu,
hat fattu testamentu.
Bindighi dies in domo l'hat tentu
dendeli meighina:
dai sas segnias e dai s'orina
hat bidu e hat connottu
chi su caddu fìt brujadu e recottu
de sidis e de famine.
'Oh poverittu! - nêsit - bestiamine!
Mal'hapat e segnores
chi si fidan pius de servidores,
ladros mandiga a cua!'
E luego isse e totu a manu sua
l'hat postu servissiale».

5.
«Segnor Antoni, in custu hat fattu male,
e non creo chi sia':
cust'a mie mi paret boveria,
tenzami pro iscujadu,
chi a unu runzinu sentensiadu
hapan postu cristele».
«Comente so Antoni Manuele
- mi rispondesit prestu -,
'eo bi lu naro a manca e a destru
pro chi non so piseddu:
como a mie no m'andat su carveddu
che rundine e che merula.
E dai pustis l'hat missu una ferula
pro isgarrigadore:
e si su caddu de tantu dolore
est ruttu, e mortu inie,
si non cherides dare fide a mie
leade informassione».
«Si ponzo totu custu in sa cantone
timo che Cau e Ruzu
hapan contra vostè briga e annuzu».
«Cun rabbia e annoju
bi lis depo cantare a fìcca in s'oju,
e a Ruzu e a Cau,
ca a issos puru a forte fìlu sau
sos calzones non tappe,
dên ammustrare s'oju de su ciappe,
si mai l'haeren dad'a
bider a una grande camerada
in zerta occasione.
Si cumponzat pro custu sa cantone,
e accolla sa pesada:

«Pal chissu cabaddareddu
megliu mi n'andu a pidoni:
lu cabaddu polta a Antoni,
o Antoni polta a eddu?...».

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!