Sa cantica de s’inferru ‘e domo comunale
di Mario Sanna

Sa de nobe pesadas

E pizicada novellu s’assessore,
sende chi no est de novella brossa,
si contat de s’ambiente protetore.

E dada si l’at una bella mossa
Dendesi a bìder arbore de riu
Proponende deretu sa riscossa

Cun su lagu in sa badde ‘e Jacu Piu
In ube in pessu b’at unu traghinu,
Pretendende de s’opera s’aviu,

Chi cambiet de su locu su destinu,
Allevende a su postu ‘e grassos bricos
Ambidda e trota e pisches a fainu.

Si rebellant de Nùgoro sos ricos
Chi tenent cue bonas sas pasturas
Cun sos meres de sa sienda ‘e Montricos,

Bisonzat de buscare àtera zura,
ca cuss’idea lis paret metzana:
Batit a s’Assessore disaura.

Mezus cussa chi dat cara a Oliàna,
pacu trabicada dae sa zente
fata totu ‘e roca nuda soliàna.

Tropu birde li paret su padente
Cara a Nùgoro suta Eliches Artos
Da su Bidichinzu a sa ‘e Mercante.

Peri cue sos ocros at ispartos
Pessende ‘e bi pesare dominarios
Ospitende ‘e turistas sos iscartos

Garrigos de dinare e males barios
In totu sa carena ispartinados
In cherta ‘e dutores straordinarios

Chi los parpent pro chi sient sanados
In su tzentru sicuru ‘e benessére
Totu sos brios li sient torrados.

Sa Comuna in cue si conta mere,
ca est de sas terras possessore
e za nde podet facher su chi chere[t].

Sient sos nugoresos serbidores
Chi non li neghent perunu cunfortu
In tempus fritu in tempus de calores.

Frutos li jucant de binza e de ortu,
peta licanza d’ anzone e crapitu
chi siet in sa Serra paschi’ e mortu.

S’aba ‘e su lagu abet su granitu
A semenare nobellos labores
A render produtivu cada situ.

Galu no est cuntentu s’Assessore
Ca li paret minore su prozetu
E non li rendet tzertu grand’ onore.

Bi cheret costruire in locu netu
Locales bellos de pasu e de gosu
Pro chi manc’unu restet inchietu.

E pro los nutricare zeniosu
Nche pesat unu bellu ristorante
In s’istiu solianu e friscorosu.

E si custu non bos paret bastante
O si puru bos paret siat tropu
Ja nche suprit cussa testa pensante

A ideare unu campu de galopu
Pesat caddos de ratza furistera
In mesu in mesu cun runzinu topu

Bastet chi colet in sas camineras
Turistas trabichende in locu amenu
Ad cassandas pacas gardaneras.

Paret sestende in d unu locu anzenu,
Fortzis su Monte cheret trasformare
In Paradisu chi siat terrenu.

Pro facher totu bi cheret dinare
unu sacu prenu chi siat sonante
e no arena de riu o de su mare.

Si sa Comuna, semper petulante,
Lamentat chi no at unu sisinu
da ube lu bocat totu su contante?

Ch’iscat che su Pinochiu buratinu
Ub’est de su meraculu su campu
Prantende soddos suta carchi pinu,

Chi diet frutu bundantziosu.Lampu!
Non mi paret metzana sa pessada,
A sa politica est bonu cuss’iscampu!

Sa zente nugoresa interpellada
L’ant cando e si ant tentu risposta
Deretu li siet comunicada

A chie juchet galu fatza tosta,
A cussos ch’ant s’impresa criticada
Pro criticare sunt fatos a posta.

A s’Assessore cheret cussizada
Chi sa tzitade, tropu periferica,
Siet a Zennarghentu acurtziada

Impiantende una longa teleferica
Ch’apet in Santunofre sa parténtzia
Trazet una litorina telefesferica

Totu ‘e vridu fata apet cunsistentzia
De bi mantenner intro meda zente
Biazende bene chene penitentzia

Da Nùgoro a su Deus potente
E facat cue sa prima pasada
Sa zente tzitadina ch’est credente.

Sa mente ‘e s’Assessore illuminada
Tenzet in cussu locu su recreu
Dae sos pellegrinos ringratziada

Cantende a boche manna su Te Deu
Da ibe mogat secunda sa rampa
Facat in Bruncu Ispina, a bisu meu,

Ube s’abile galu si l’iscampat,
S’urtima firmada in su locu apertu,
S’in antis d’arribare no intzampat

Mandende a monte totu su cunsertu!

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!