Sa bellesa ‘e custu nidu
de Domenico Angelo Fadda

Sa bellesa ‘e custu nidu,
su calore ‘e unu ranu
est amore fittianu
pius de s’oro bramidu.

Su chelu no est serenu,
impestadu est ogni mare
e pitzinnos manizare
bido armas cun velenu,
si de luas est pienu
ogni monte, riu e lidu,
cale bisu as pissighidu
ómine de faltzas bramas,
a bi pensas chi no amas
sa bellesa ‘e custu nidu!

Non ses Deu e non ti seras
chi sa falche messadora
impittas ottora-ottora
ca presentas chen’isperas
ojos malos de sas feras.
A sa lughe ‘e su manzanu
non t’abbizas de s’arcanu
chi dat gosu a custu mundu
e chi naschet in profundu
su calore ‘e unu ranu?

Est istrina sa natura
chi dat coro e passione
a su cantu ‘e su puzone,
no istentes, pone cura
a sos risos ch’as a fura
ca fiores de s’‘eranu
chi carignas cun sa manu
chen’abba si sun sicchende
e si galu ses riende
est amore fittianu.

Coloradas mariposas
ti las ammentas in bolu?
Chena nuscos non nd’as dolu
de sas abes e de rosas?
E su sabore ‘e sas cosas
non che ponzas in olvidu
ca de fruttos as godidu
in custa terra ‘e incantu
po chi sigat cust’ispantu
pius de s’oro bramidu.

Segundu Prémiu – Setzione A – Poesia in rima - Prémiu de poesia in limba sarda “A pes de Santu Padre” – VI Editzione Bortigale 16 de Sant’Andria 2019