Sa battaglia e sa vida
di Serafino Putzolu

A s’amigu fedale e Poeta Luisu Piu de Magumadas

Fedale su sonetto appo rezzidu
E in duas dies lestru est’arrivadu
Comente sempre de coro es gradidu
Fattu cun arte e chelveddu assentadu

Ma n’as chi s’influenzia t’à colpidu
Passande sas bellas festas colcadu
Za ses robbustu e bene nutridu
Ma sa bronchites non t’an rispettadu

Polmonites bronchites pro mighina
Non cheren missas ne iscrapolarios
Ne abbardentes cun buddios binos

Dogn’annu cheren fattos sos vacinos
O cando es tradu sunu neccessarios
Antibioticos fortes cun penniccellina


_______________________________


Narrere chi ses istadu in Bidda mia
Tra Cardelis Littu e Izzu Melone
Pro cantare in logu meu in poesia
A chittarra ballu o attera canzone

Peccadu c’accantu a tie non bi fia
In cuss’alta festosa occasione
Seo s’idulu de cussas terra nadia
Sempre amadu e cussa populazione

Connosco cussu populu dechiu
Sa beridade ti la naro francu
Mancari esse festa sena santos

Si fis de mé istadu a su fiancu
Pro aplauidire a Putzolu e a Piu
Siche fiana pesados totugantos
_____________________________
Ma mi cunforto ischire in cussa die
Chi cussu sero as pentzadu a mie

Courbevoie su 5/Marzu 2011