Pro fizu meu - Saveriu chi no ch'est pius

 

S'ULTIMA DIE de s'annu 2010

Oe est s'ultima die de cust'annu
tremendu chi de te nos hat privadu,
lestros già chimbe meses ch'hat passadu
chi vivimos in penas e affannu.

Ca sa perdida tua est unu dannu
chi tota sa familia hat mutiladu,
in s'iscunfortu chi nos hat bettadu
no b'hat ispera umana ne ispannu.

In s'ora lastimosa hamos s'amparu
de sas promissas de su Criadore
chi sos mortos resuscitat a vida.

Tando benit sanada onzi ferida
lagrimas e lamentos e dolore
e torras tue a nois fizu caru.

31 de nadale de su 2010

PREGADORIA

Tue ischis Segnore Deus meu
proite hapo su coro angustiadu
ca unu dulche fizu m'est mancadu
in modu siat tragicu che feu.

Isse, amabile lizu senza neu
bonu, prudente, sabiu, misuradu,
felize fit, sa vida l'haiat dadu
dies de piaghere e de recreu.

A Tie fit leale e Ti fit caru,
dae totu rezziat bantu e lodes
e fit pro nois troppu preziosu.

Tue Jehova ponzas, piedosu,
comente bramas, disizas e podes
a sas nostras tragedias riparu.

1 de bennarzu de su 2011

Vittorio Falchi