S’unda ‘e su chèrrere
di Angelo Porcheddu

A unu a unu s’est allibizende
in s’ispiritu umanu ogni fiore,
e de s’ànima nostra su lugore
a pagu a pagu si nd’est istudende;
e de sa vida est sempre diventende
rantzigu e tosconosu su sabore,
ca custu mundu,” su fizu mazore”
l’est de ludu e de lua semenende.

E fintzas sa sementa ‘e sa sientzia
non sempre brotat lùghidas istrinas;
ne de amore sas diligas frinas,
de s’òmine carignan sa cuscientzia,
ca bentos de rancore e violentzia
b’isparghen sazos frittos e ispinas
chi de dolore e samben sas irminas
imprentan in sa tanca ‘e s’esistentzia.

A boltas, solu e mudu in assussegu,
de s’intellettu meu chinno s’oju
peri su mundu... e bido su troboju
de sentidos ch’at s’òmine in intregu;
ma non cumprendo cal’est s’arrennegu
ne de s’ìntimu cal’est s’addoroju
chi l’ispinghen a un’arcanu abboju
currende chena pasu: surdu e tzegu,

ponzende fattu a lughes trasuleras
de custu mundu istòigu ‘e paghe
chi girat attacadu a su tenaghe
de sas vanas terrenas violeras,
e de sa vida li paren lumeras
chi lu ghian a regnos de bambaghe...
Invece sun de s’ànima s’umbraghe
ue s’istudan tottu sas chimeras.

S’unda mala ‘e su “cherrer” allagazat
de bramosia ognunu chi disizat
de haer tottu, e nudda lu fastizat
ca pro l’ottenner: brigat, furat, mazat...
Est unu vile ch’affogat e trazat
ogni valore umanu chi l’impizat
in s’abbramidu currer... e coizat
istiga infame in su tempus chi frazat.

S’unda ‘e su “cherrer” sighit abbramida
a che trazare nòbiles sentidos
chi, s’in coro resteran fioridos,
de pagh’e amore profuman sa vida.

3° Premio ex aequo Poesia in rima al Biennale di Poesia in Lingua Sarda “A pes de Santu Padre” di Bortigali - 2009