S’aghianu ‘ezzu
de Maria Luisa Pisanu

Su tempus passai lentu e, cada die,
lassat su contu, tostu, ‘e pagare;
si tue chircas de l’irmentigare,
ti l'ammentan sos pilos che su nie.

S'ischina torta, s'ogru 'ie e non bie
e sa fadiga pro ti nd' arrizzare;
chi sa 'ezzesa es mal’a iscorzare
l'ischit chie, 'onzi sero, che a mie,

s'agatat tristu, solu, isconsoladu,
sezzidu, in zerru, ‘e nanti ‘e su foghile,
de parente e amigu irmentigadu.

Ch'isettat a torrare s'impuddile,
o sonniande o mes'ingalenadu,
pro iscampiare conca a su zannile.

(Menzione d'onore premio "Luna noa" Sassari)