S'OMINE ANTIGU

Fud una die fritta de ilgerru
cun su chelu lughidu che isprigu
sa primma olta chi s'omine antigu
han bidu in zona de su Montiferru

semper bi fuit dae minoreddu
in su monte intro sos pelcones
faghinde cumpagnia a sos mazzones
e bestidu de peddes s'iscureddu

po primmu l'hat bidu Antoni Crobu
omine de natura rispettosu
ma da sa die no hat tentu riposu
finas a cantu l'hat ciappadu a lobu

a intro e unu saccu bene presu
che l'hat trazzadu finas a Iscanu
po ammustrar'a su genere umanu
s'antigu aborigenu iscanesu

poi cun sos amigos cun appentu
l'hant tottugantu bene samunadu
segadu pilos bestidu e calzadu
e a colcare dadu un'apposentu

ma sa notizia a sos Americanos
no ad istentadu a b'arrivare
e bennidos sun a si che leare
su babbu de tottu sos umanos

e s'omine antigu sena edade
est arrivad'a pois de mizza annos
a sa terra 'e sos palattos mannos
inue b'est sa vera civiltade

non b'at funtanas ne forestas bellas
non b'est su mazzone ne su assile
como est in mesu de zente civile
in d'una de sas turres gemellas

Renzo Rosa (Scano)
settembre 2001

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!