S'istoria 'e Paulle
de Salvatore Deligia

Unu cucuru e terra in su mare
ispuntadu che fiore in beranu
allargu dae su solu italianu
Sandalia l'an cherfida jamare.

Chimbe millenarios prim'e Cristu
in Sardigna s'omine est arribadu
de forestas rigogliosas attiradu
e de cazza logu riccu hat bistu.

Pustis tremizz'annos passados
muraches pro domos ant erettu
pius 'e chentu in paulesu distrettu
po diffettu sun'istados contados.

Pensandelu unu situ ospitale
funderias de Brunzu ant loccadu
po logu de incontros seberadu
ca de sa sardigna fiat zentrale.

XI seculos prima 'e su Segnore
in Santa Cristina ant fattu putzu
non fiat zertu maistu zaputzu
ma inzenieri de altu valore.

In su periudu Punicu-Romanu
costruidu ant su zentr'abitadu
Paulis Lactea l'ant jamadu
ca fuit assoru 'e unu pantanu.

Parte 'e s'Arboresu Giudicadu
de sa Guilceresa Curadoria
sos Aragonesos c'hat cazzadu via
e a sos De Ligia s'est ribelladu.

Sa Sardigna diventada Regnu
in manos Savoiardas assegnada
sa idda 'e Paulle amministrada
dae Carlo Alberto cun'impegnu.

In su milleottighentosbintisese
a sa ridente Paullesa zitadina
Davis l'hat assutadu sa pischina
chi l'issundiada sempre sos pese.

Non pius pantanu puzzolente
'e tzinzullas e ferulias abittu
improvvisu est diventau su situ
terrinu fertile e meda fiorente.

Carlo Davis accarzu diventadu
a paschet sa Paulle premiadu
paglios de ferru b' hat piantadu
po chi bistiamene esset muscadu.

Sa zente chi viazzada in trenu
ignorande su zeniale prozettu
pensada ca piantande cuss'ozettu
creschiat sale invezzes 'e fenu.

Maestosa funtana hat costruidu
in sa piazza 'e su Pangulieri
ue buffat Paulesu et furisteri
in s'istiu cando est meda sididu.

De s'istatua d' Eva abellida
cun su poddighe indicat sa vena
de nue arribat s'abba selena
cristallina sene peruna medida.

Duas oberas chi lustru ant dadu
a unu paisu de pobera zente
divenniu famosu e fiorente
in totu sa sardigna lumenadu.

De tando tantu tempus est passadu
ma comente “Paulle naturalle
Pranta ferru e Naschet salle”
su paullesu est sempre lumenadu.

Su Paulesu in gherra distintu
ganandesi medaglia de oro
cun literados hat tentu decoro
in donzi campu hat sempre bintu.

In sos tempos hat dadu nadale
a Dotores, avogados, Professores
e unu politicu de altu valore
sezidu in cunsizzu Rezonale.

In sas venas l'iscurret poesia
e hat tantos poetas zeneradu
cun Prantaferru pius lumenadu
dande a sa idda fama e ghia.


Ilartzi 28 'e Sant'aine 2013