S'inzertu (o s'inzertada)
de Michele Podda

Su deghennoe, si esseret bonu
lu faghiat po totus un’imbentu:
de candidare, a lumene tentu,
unu chi no at fama ne issonu
ma su programma presentet a tonu
ch’a donzi sardu lu fatat cuntentu
sos politicos frimen unu patu
de mantenner impare unu cuntratu.

In cue b’apat, bene iscritu a pinna
de dare terra a sos triballantes
pastores, massajos e frabicantes
apan bonu balanzu e bida dinna
sos zovanos abbarren in Sardinna
imparande arte e istudiantes
turismu, cumerciu tecnolozia
a dare intròitu a s’economia.

Faghimus contos: Murgia so credende
b’intrat cumbintu paris cun sos suos
Pili cun Maninchedda totas duos
chi est dovere lu sun cumprendende
de sos ateros tres mi so pessende
bastat chi nd’intret unu; sos concruos
sun chi custos sun bator, e sortios
bimchen, ca ater sunu dividios.

Si b’intrat Zedda, cheret postu in craru
chi est solu unu sardu progressista
Desogus, chene Maio nen Batista,
solu in Sardinna si chirchet imbaru
Solinas tenet su partidu raru
de Lussu, Melis, Columbu sardista
dasset fora Salvini e Berluscone
e gasi podet intrare a cumone.