S'Ardia 'e Sedilo
de Salvatore Deligia

S'Ardia pius bella de Sardigna
la current in Sedilo onzi annu
pro onorare Santu Antine mannu
sa menzus balentia est in rassigna.

La current in costera monte Iseu
poninde a repentagliu sa vida
sa piusu perigulosa isfida
connotta est in su mundu intreu.

Po sant'Antoni cuminzat su ritu
seberande sos primos cundotieros
pro curret in triulas suntis fieros
in cussu logu santu beneditu.

In pratza 'e s'arretore riunidos
retzint sas pandelas sos cadheris
cun frocos diversos coloridos
et zucant a isparae sos fusileris.

Beneitos chi los hat a unu a unu
suntis prontos andare in batalla
augurande nessuna sorte malla
e chi dannu non capitet a niunu.

Sindigu, Preide et Carabineri
fintzas a Ortai in crufessone
accumpagnan su fieru bataglione
cun zente sedilesa e furisteri.

Appostados in su frontigheddu
isettan cun passenzia su momentu
che saettas frusiande che su entu
lassan sos presentes sene apeddu.

Ardia lu narat fintzas su faeddu
est'una proa de grand'ardimentu
che romanos cavalleris amentu
a vida perdia in su frontigheddu.

Imbucant in s'arcu 'e Costantinu
senz'e nessuna umana timoria
cun s'iscorta a su fiancu po ghia
e sos atros apretant dae vicinu.

Che coettes che pigant a mont'Isei
a rendere onore a Santu Antine
in su mesu de una nua de pruine
aclamados dae tanta zente in pei.

Sette molios a sa cresia a ziru
tottus in fattu 'e sa prima pandela
in falada imbucant sa carrela
lassande tottu cantos sene respiru.

Tres bortas faghent sartzi'e calla
furriande a ziru 'e sa muredda
e zuccant pesande una nua niedda
paret propriu unu camp'e batalla.

In hoc signo vincis Costantinu
portat su caddu iscritu in carena
pomposu in cuss'adde amena
montadu dae cavalleri divinu.

Cussu sinnu in su chelu apparidu
t'hat resu Costantinu Inchidore
iscritu cun manu 'e su Segnore
vitoriosu cun Massenziu t'at bidu.

Tottus onorant sa prima pandela
e rezint dae issu sa beniditzione
momentos de vera cumotzione
augurande a tottus sorte bella.

A su bindigau a manzanu chitu
lassande sos cuaddos a reposu
rinnovant su ritu ardimentosu
currinde a pè in su matessi situ.

Ilartzi su 6 de Triulas 2015