S'Ardia
di Gianfranco Rosa

Sa primma bandela at dau de isprone,
sa segunda e sa terza sun in fattu
a totta fua, peri sa calada.

Balt’est su fummu de sa fusilada,
Su pruere fin’a summu alziat ispaltu;
su fummu de sa fusilad’est baltu,
s’alziat su pruer’ispaltu fin’a summu;
de sa fusilad’altu est su fummu,
ispaltu fin’a summu alziat su pruere;
in arriscu seriu de nde ruere
sos cavaglieris partin a una frotta.

Sa primma bandela at dau de isprone,
sa segunda e sa terza sun in fattu
peri sa calada, a fua totta.

B’at fintas de gherra e de azzotta,
Tra ispintas, azzardos e cuntierra;
b’at fintas de azzotta e de gherra
tra azzardos, cuntierra e ispintas;
b’at de gherra e de azzotta fintas
tra ispintas, cuntierra e azzardos,
e muilan sas astas de istendardos
minettande prus d’unu cavaglieri.

Sa primma bandela at dau de isprone,
sa segunda e sa terza sun in fattu
a totta fua, sa calada peri.

A esempiu de su Santu gherreri
chi cristianu s’est fattu, da tant’empiu;
de su Santu gherreri a esempiu
chi cristianu, da empiu, est fattu tantu
a esempiu de su gherreri Santu
Chi, da tant’empiu, fattu s’est cristianu
cand’e Massenzio cun robusta manu
in Ponte Milvio fattu at dilbarattu.

A totta fua, peri sa calada,
sa primma bandela at dau de isprone;
sa segunda e sa terza sun in fattu.

Chie tottu prommissa iat cuntrattu
De issa cun s’ardia isolbet votu;
prommissa iat cuntrattu chie tottu
isolbet votu cun s’ardia de issa;
chie tottu iat cuntrattu prommissa
votu de issa isolbet cun s’ardia,
e cheret esser sa primm’avanguardia
de balentia in sa crist’e s’unda.

A totta fua, peri sa calada,
sa primma bandela at dau de isprone;
sun in fattu sa terza e sa segunda.

Si frenat s’assaltu in sa rotunda
e si radunat su masone ispaltu;
in sa rotunda si frenat s’assaltu
e su masone ispaltu si radunat;
in sa rotunda s’assaltu si frenat
e si radunat s’ispaltu masone,
a passu lentu, tott’unu muntone,
ma prontu torr’a currer est dognunu!

A totta fua, peri sa calada,
sa primma bandela at dau de isprone;
sa seguneda e sa terza in fattu sunu.

D’improvvisu finid’est su radunu
ca su primm’est partidu sen’avvisu;
su radun’est finidu d’improvvisu
ca su primmu sen’avvis’est partidu;
d’improvvisu su radunu est finidu
ca sen’avvisu partid’est su primmu,
e no b’at prus unu caddu frimmu
tottu che pigan a unu fogarone.

Sa segunda e sa terza sun in fattu
a totta fua, peri sa calada;
sa primma bandela at dau de isprone.

O Antine, s’usada devozione
Oe puru infin’est rinnovada;
O Antine, sa devozione usada
oe pur’est rinnovada infine;
s’usada devozione, o Antine,
rinnovad’est infine oe puru;
esaudi sa supplica ‘e s’iscuru
chi ‘enit a ti fagher lamentela!

Sa segunda e sa terza sun in fattu
a totta fua, peri sa calada;
at dau de isprone sa primma bandela.

Sa zente ammassada in sa carrela
est una fracca ardente ismisurada;
in sa carrela sa zente ammassada
est un’ismisurada fracca ardente;
in sa carrela ammassada sa zente
est un’ardente ismisurada fracca
chi sind’ispinghet semper prus affaca,
chei s’unda no addurat mai frimma.

Sa segunda e sa terza sun in fattu
a totta fua, peri sa calada;
at dau de isprone sa bandela primma.

E chie at presenziadu sol’occannu
prommittit chi torrat, fora ‘e dannu!

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!