S'aposentu 'e mesu
de Francesco Sanna

 

Soddisfattu de s'alimentatzione
m'afianco che polcheddu intr'e sa giotta,
ca paret propriu una beneditzione

bennida da su Chelu po sa lotta
chi s'omine cumbattidi in sa vida
cand'essit a su sole da sa grotta.

Che in s'istoria 'e Platone, cust'essida
est s'incomintzu de sa Connoschentzia,
chi mustrat chi a sa morte no est finida

po un'Essere sa nobile esistentzia;
ma est su passaggiu a un ater'un'istadu
pro s'Amore 'e sa santa Provvidentzia.

S'Ispiritu ch'in corpu s’est mustradu
s’anima trammudat torr’a nou
altziandela o calandela de gradu;

ma Issu restat semper in su Sou
infinidu e immutabile valore,
e in virtude no perdet unu zou.

Est sa matessi cosa cun s'Amore:
allummat dogni coro frittarosu
e invece 'e reduire su calore

diventat prus ancora cheghentosu;
e a di chi s'est boltadu tott'in fogu
torrat che lughe a Deus, eternu Gosu.

Ma s'omine, iscassiadu da su giogu,
de sa vida amat solu su godire
e bivet che s'istranzu in dom'e allogu:

chilcat de dogni fruttu a si nd'oddire
e no connoschet s'arte de s'innestu,
leat e no dat, ca timet de morire.

«Prenadi sas bussacas prus a prestu
e no penses a crasa ne a sa morte
-narat issu siguru- de su restu

ite nd'amos de custa breve sorte?
Si no tue unu o ateru lu pappat,
e sa gherra la inchet su pius forte».

A Caronte cust'anima no iscappat,
tenet gia sa poltrona assigurada...
su ch'in sa vida at fuidu inie l'agatat.

S'avaritzia est da Deus prus cundannada,
cun sa superbia e s'ira furiosa,
ca in s'avaru Amore no bi nd'ada

ma pensat solu a issu in dogni cosa.
Cantos predis, ahimè, apo connotu
chi an custa mala idea comente isposa;

issos de povertade an fattu votu
ma sa mata e i sa domo an bene prena,
in mesu a chie no at nudda tenen tottu.


*** *** ***


S'omine chi connoschet sa serena
e limpida virtude de su donu,
no timet su dolore ne i sa pena;

amat tantu su malu che i su onu
e bivet cun modestia e cun onore.
In Terra ne sa gloria ne su tronu

chilcat issu, ma dedicat s'Amore
a su supremu Bene definidu
da Aristotele "Immobile Motore".

Da Issu infatis tottu est produidu,
chena movere poddighe ne alientu,
su mundu manifestu e cuntzepidu.

S'animu chi de cussu nd'at s'ammentu
lu chilcat aberinde s'Intelletu
e solu a di l'agatat est cuntentu.

Bivo cun s'isperantzia e cun s'isetu
de connoscher sas cosas celestiales
e penetrare 'e Deus su veru aspetu.

Ca Essere e Connoscher sun uguales
cando ch'essimos da s'umana ispera;
ma osservada da mentes ratzionales

cust'Alta Identidade no est prus vera;
ca "ratio" est po sa Terra, po su Chelu
netzessitat divressa caminera.

Comente s'aranzolu faghet su elu
cun istintu chi retzit dae Natura,
gai da terra nd'ispuntat un'istelu

che pinzellu 'e pittore, e dat figura
a frores de mirabile bellesa.
Ogni arte est unu donu, no est cultura

chi podet in iscola essere appresa.
S'artista no est un'omine ispeciale,
ma, a di chi sa resone s'est arresa,

ognunu est un'artista originale,
chi tenet da sa Gratzia ispiratzione
po esprimer s'Armonia Universale.

Duncas, po torrare a sa chistione,
in s'Intelletu su "connoschidore"
e i su "connotu" agatana s'unione

po cum-prender su Fattu e i su Fattore
chi in su printzipiu issoro sun unidos
comente in fogu lughe cun calore.

Si custa Veridade a sos sentidos
sa resone no podet ispiegare,
cun s'Arte semus mezus favoridos:

copiande sa Natura in s'operare,
chi Bellesa at retzidu po modellu,
s'artista imitat Deus in su criare.


*** *** ***


Ma in cust'era moderna su buldellu
at destruidu Zudissiu e Veridade:
su feu no si distinghet da su bellu

ca su chi contat est sa Cantidade.
No connoschimos Arte ne Armonia,
sa moda mo ch'at leau sa Dignidade.

E arratz'e cosa sa democratzia...!
che numeros mos cheret tottu uguales
e ch'est bogande dogni gerarchia.

Reduidos prus in bassu de animales
passamos da un'ischiu a intr'e una bara
semper in fattu 'e cosas materiales.

Bellesa est diventada cosa rara,
a di chi giudicamos una cosa
naramos chi at valore cando est cara.

Sa Virtude, ch'innanti fuit pretziosa,
como est "pretziada" da sos prepotentes
de sa classe politica barrosa

chi solu in ladronia sun cumpetentes.
Rendimos grassia a sa televisione
ca oe podimos tenner presidentes

chi -biad'a issos- an sa vocatzione
po guidare 'e ministros su cussizu
e isquadra 'e giogadores de pallone.

Paritzas nottes mi las passo abizu
po cumprender da in ue s'umanidade
tottu custu macchine 'ogat a pizu.

Za nd'amos palte da s'eredidade
ma a su puntu chi semus arrivados
no b'est lompia peruna tziviltade.

Tottu sun currinde che iscassiados
andan a manca a destra e a culimbesse,
da animas malas paren cussizados.

E si bi penso bene, custa presse,
chi origine at diabolica siguru,
m'est pistighinzu prus de s'aidiesse.

Ca si dirittu tenet issa puru
de fagher in su "palcu" apparissione,
no b'at de li sonare su tamburu

poltandela che santa in protzessione;
ca est fruttu de ignorantzia e de paura
e selbit solu a ponner confusione.

Boltaos si sunu contra a sa Natura
serrande de su Chelu su caminu,
e abeltu a chirriu 'e giosso an sa cresura.

Ahi poberu mundu ite destinu !
Brivadu de ogni apoggiu ispirituale
currinde est po adorare su butzinu.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°