S' AMORE DE UNU FIZU

Unu carignu, unu 'asu, un' abbratzada,
no' unu frore, ne rosa ne lizu
a ti mustrare s' amore 'e unu fizu
ca in dogn'ora ses mama istimada.

Unu carignu, unu 'asu, un' abbratzada...

Afatziendada, mai non tenes pasu,
po dogni fizu tou in pensamentu,
notte e die currinde che-i su 'entu,
su tempus tou semper est a rasu.

Unu carignu, un' abbratzada, unu 'asu...

Cando Deus at fatu su disignu,
su 'e ti fagher diventare mama,
t' at dadu tanta fortza e tanta brama
po chi l' esseras fatu cun impignu.

Un' abbratzada, unu 'asu, unu carignu...

A ti fagher cuntenta e cumpensada
po dogni patimentu e fastizu
ti dao totu s' amore de unu fizu:
atera paga mezus no' bi nd' ada.

Unu carignu, unu 'asu, un' abbratzada...

Antoni Piras

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!