Risposta a su poeta Serafinu Putzolu
di Giuseppe Concas

Da-e Luisi m’as connotu in su situ
como a faeddu pro un’ora e-bia
e deo su propriu da-e Maria
pretzisu su chi fisi mi a descritu.

Ti siada ‘onzi versu beneitu
as recitadu a sa cumpanzia
deo e Luisi iscurtand’e de zuria
su deghe ti amos dadu pro dirittu.

A parte geniale su talentu
natura e donu chi da Deu
profundu ragionadu s’argumentu.

Improvisas e iscries che-a Mereu
como faghe unu sardu testamentu
a su Parnasu a parrer meu.

Unu Gratzie, Serafinu so cuntentu.

Bolotana, a sa noe de sero su 25-08-2010