Poesia cuata
de Gino Farris
In sa mesa
dae tantu
est su vozu biancu
isettan a intundu
nudos pessos cuatos
bramosos de mutare
chin grabu e dilichia
s’arcana disizata
Poesia.
T’isetto pro bragare
a sos ballos d’eranu
istringhende in sa manu
pannos de galavera:
sa pinna, sa tinta
paraulas...
Intretzo tramas, sèpero prendas
non ti cuntentas e istentas
galana m’appentas
m’istraccas, t'’attraccas
t’imberghes e non ti rendes.
Isco chi ballas nuda
in campos de pruinca
d’illacanatos chelos
seperande sos velos
de abiles tessitores
ma poeta non so e né cantore.
E s’adornare non poto
pro miratas d’ispantu
sas fattesas d’incantu
nuda in punta ‘e pè
balla nessi pro me.


II Premio al XIII premio di poesia “Pietro Casu” - Berchidda, 20 gennaio 2017