Parimus ricco… ma semus poveritos
de Salvatore Deligia

Su mundu connottu dae minore
tragadu che l'at su progressu
andande est tottu a su rebessu
fertos a sa bussa e a su core.

In paghe si biviat e armonia
sene computer e né televisone
cun rispettu 'e anziana pessone
chi nos daiat sabiesa e allirghia.

Su progress'est fuziu de manu
faghind'istae onz'unu a sa sola
pagu podent preides e iscola
che animale est torrau s'umanu.

Sos zovanos sun chene triballu
machinas ant'aremitiu s'omine
in numen'e su progressu domine
portados cun drogas a s'isballu.

Su cane est trattau che cristianu
pienandelu de dogni cuntentu
mustrad'a passizu che portentu
Su bonu sensu est fuiu de manu

Oe faeddant solos cun su ...ninu
chene niuna irgonza ne pudore
cun arrennegu o puru cun'amore
che macos in mes'e su caminu.

Su progressu est una cosa ona
ma su tropp'istrupiat sa persona.
Negande nos suntis sos dirittos
parimos ricos semus poverittos.


Ilartzi su 14 de Maju 2019